"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Svätý je Pán, náš Boh

1

Pán kraľuje, traste sa, národy;
tróni nad cherubmi, chvej sa, zem.

2

Veľký je Pán na Sione,
a vyvýšený nad všetky národy.

3

Oslavujte jeho meno veľké a úžasné,
lebo je sväté.

4

Mocný kráľ spravodlivosť miluje:
ty si ustanovil, čo je správne,
právo a spravodlivosť v Jakubovi ty vysluhuješ.

5

Velebte Pána, nášho Boha,
a padnite k jeho nohám,
lebo je svätý.

6

Mojžiš a Áron, jeho kňazi,
a Samuel, ctiteľ jeho mena,
vzývali Pána a on ich vypočul,

7

z oblačného stĺpa k nim hovoril.
A zachovávali jeho svedectvo
a prikázania, ktoré im dal.

8

Pane, Bože náš, ty si ich vypočul,
Bože, ty si bol k nim milostivý,
no nenechal si bez trestu ich priestupky.

9

Velebte Pána, nášho Boha,
na jeho svätom vrchu sa mu klaňajte,
lebo svätý je Pán, Boh náš.