"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Pán - kráľ všetkých národov

1

Zbormajstrovi. Žalm Koreho synov.

2

Tlieskajte rukami, všetky národy,
jasajte Bohu hlasom radostným.

3

Lebo Pán je Najvyšší a hrozný,
nad celou zemou veľký kráľ.

4

Podmaňuje nám národy
a pohanov nám kladie pod nohy.

5

On pre nás vybral dedičstvo,
slávu Jakuba, ktorého má rád.

6

Za jasotu vystupuje Boh,
Pán vystupuje za hlaholu poľnice.

7

Spievajte Bohu, spievajte,
spievajte nášmu kráľovi, spievajte.

8

Pretože Boh je kráľom celej zeme;
spievajte mu chválospev.

9

Boh kraľuje nad národmi,
Boh sedí na svojom svätom tróne.

10

Kniežatá národov sa spolčujú
s národom Boha Abrahámovho.
Veď Bohu patria mocní zeme,
tak veľmi je vyvýšený.