"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Oslava Boha Stvoriteľa

1

Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

2

Nebesia rozprávajú o sláve Boha
a obloha hlása dielo jeho rúk.

3

Deň dňu o tom podáva správu
a noc noci to dáva na známosť.

4

Nie sú to slová, nie je to reč,
ktorá by sa nedala počuť.

5

Po celej zemi rozlieha sa ich hlas
a ich slová až po končiny sveta.

6

Tam hore vybudoval stan pre slnko
a ono z neho vychádza sťa ženích zo svojej komnaty
a raduje sa ako bežec pred veľkými pretekmi.

7

Na jednom kraji neba sa vynára
a uberá sa k druhému;
pred jeho žiarou sa nič ukryť nemôže.

8

Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu.
Svedectvo Pánovo je hodnoverné, dáva múdrosť maličkým.

9

Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce.
Prikázania Pánove sú jasné, osvecujú oči.

10

Bázeň pred Pánom je úprimná, trvá naveky.
Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé.

11

Vzácnejšie sú než zlato, než veľký drahokam,
sladšie sú než med, než medové kvapky z plástu.

12

Tvoj služobník sa v nich vzdeláva;
veď kto ich zachováva, dostane hojnú odmenu.

13

Kto však vie o všetkých svojich poblúdeniach?
Očisť ma od chýb, ktoré si neuvedomujem,

14

a svojho služobníka zachráň od pýchy, aby ma neovládala.
Tak budem bez škvrny
a čistý od veľkého hriechu.

15

Nech sa ti páčia slová mojich úst
i rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou.
Pane, ty si moja pomoc a môj vykupiteľ.