"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Údel zlých a údel spravodlivých

1

Dávidov žalm.
Nerozhorčuj sa nad ničomníkmi
a nežiarli na tých, čo pášu neprávosť.

2

Veď oni uschnú rýchlo ako tráva
a zvädnú ako zelená bylina.

3

Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob
a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.

4

Hľadaj radosť v Pánovi
a dá ti, za čím túži tvoje srdce.

5

Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj,
on sa už postará.

6

Tvoju spravodlivosť vyvedie na povrch ako svetlo
a tvoje právo ako poludňajší jas.

7

Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho;
nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu,
s človekom, čo strojí úklady.

8

Prestaň sa hnevať a zanechaj zlosť,
nerozčuľuj sa, to vedie len k zlému.

9

Všetci ničomníci budú zničení,
lež tí, čo dúfajú v Pána, stanú sa dedičmi zeme.

10

Ešte chvíľku a už nebude hriešnika;
budeš hľadať jeho miesto, a nenájdeš.

11

Tichí však zdedia zem
a budú žiť v šťastí a pokoji.

12

Hriešnik snuje nástrahy spravodlivému
a škrípe proti nemu zubami.

13

Ale Pán sa mu smeje,
lebo už vidí, ako sa blíži jeho deň.

14

Hriešnici tasia meč
a napínajú luk,
chcú zraziť bedára i chudáka
a zavraždiť tých, čo kráčajú po správnej ceste.

15

Lenže ten meč vnikne do ich vlastného srdca
a ten luk sa im doláme.

16

Lepšie to málo, čo má spravodlivý,
než veľké bohatstvá hriešnikov.

17

Veď ramená hriešnikov budú polámané,
no spravodlivých posilňuje Pán.

18

O život bezúhonných sa stará Pán
a ich dedičstvo trvá naveky.

19

V nešťastí zahanbení nebudú
a v čase hladu budú nasýtení.

20

Ale hriešnici, tí zahynú,
nepriatelia Pána, tí sa pominú ako nádhera lúk
a stratia sa ako dym.

21

Hriešnik si požičiava, a nevracia,
lež spravodlivý má súcit a rozdáva.

22

Tí, ktorým žehná Pán, budú dedičmi zeme
a tí, ktorým zlorečí, zahynú.

23

Pán upevňuje kroky človeka
a sprevádza ho na ceste.

24

Ak padne, neostane ležať,
veď Pán ho drží za ruku.

25

Bol som mladík, teraz som starec,
a nevidel som spravodlivého, že by bol opustený,
ani jeho deti žobrať o chlieb.

26

Pretože sa ustavične zľutúva a požičiava,
na jeho potomstve požehnanie spočinie.

27

Vyhýbaj zlu a dobre rob
a budeš mať domov naveky.

28

Lebo Pán miluje spravodlivosť
a neopúšťa svojich svätých.
Nespravodlivci navždy vyhynú
a pokolenie bezbožných bude zničené.

29

Lež spravodliví zdedia zem,
budú ju obývať na veky vekov.

30

Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť
a jeho jazyk hovorí, čo je správne.

31

V jeho srdci je zákon Boží
a jeho kroky nezakolíšu.

32

Hriešnik striehne na spravodlivého
a usiluje sa ho usmrtiť;

33

lenže Pán mu ho v rukách nenechá,
nedá ho odsúdiť, keď bude súdený.

34

Očakávaj Pána a jeho cesty sa pridŕžaj;
on ťa povýši za dediča zeme
a dožiješ sa záhuby hriešnikov.

35

Videl som bezbožného, ako sa vyťahoval
a vypínal sťa céder košatý;

36

no sotva som prešiel, už ho tam nebolo,
aj som ho hľadal, ale nenašiel.

37

Všímaj si nevinného a pozoruj spravodlivého,
lebo budúcnosť patrí pokojamilovným.

38

Ale nespravodlivci všetci vyhynú
a potomstvo bezbožných bude vyhubené.

39

Spása spravodlivých prichádza od Pána,
on je ich ochrancom v čase súženia.

40

Pán im pomôže a oslobodí ich,
vytrhne ich z rúk hriešnikov a zachráni ich,
lebo sa spoliehajú na neho.