"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Pán, moja nádej od mladosti

1

V teba, Pane, som dúfal;
nebudem zahanbený naveky.

2

Vo svojej spravodlivosti ma vysloboď a zachráň,
nakloň ku mne svoj sluch a pomôž mi.

3

Buď mi ochrannou skalou
a opevneným hradom na moju záchranu;
veď ty si moja opora a moje útočište.

4

Bože môj, vytrhni ma z ruky hriešnika,
z ruky svojvoľníka a ničomníka.

5

Lebo ja, Pane, túžim za tebou,
ty, Pane, si moja nádej od mojej mladosti.

6

Od matkinho lona mám v tebe oporu,
od života matky si mojím ochrancom;
tebe vždy patrí môj chválospev.

7

Som ako zázrak pre mnohých
a ty mi mocne pomáhaš.

8

Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou
a nech ťa velebím deň čo deň.

9

Neodožeň ma v čase staroby,
neopusť ma, keď mi sily ochabnú.

10

Moji nepriatelia hovoria o mne
a tí, čo číhajú na môj život,
radia sa spoločne

11

a vravia: "Boh ho opustil.
Prenasledujte ho a chyťte ho,
veď ho nemá kto zachrániť."

12

Nevzďaľuj sa, Bože, odo mňa;
Bože môj, ponáhľaj sa mi na pomoc.

13

Nech sa zahanbia a zhynú moji protivníci,
hanba a potupa nech pokryje tých, čo mi zlo chystajú.

14

Ja však budem úfať neprestajne
a všade budem šíriť tvoju chválu.

15

Moje ústa budú hlásať tvoju spravodlivosť
a tvoju spásu deň čo deň,
hoci ju ani neviem vyjadriť.

16

Budem hovoriť o veľkých činoch Pánových;
Pane, budem spomínať len tvoju spravodlivosť.

17

Bože, ty si ma poúčal od mojej mladosti
a ja až doteraz ohlasujem tvoje diela zázračné.

18

Až do staroby a do rokov šedivých,
Bože, neopúšťaj ma,
kým nezvestujem silu tvojho ramena
všetkým pokoleniam budúcim.

Tvoja moc

19a tvoja spravodlivosť, Bože,
siaha až po nebo, ty si stvoril veľkolepé diela:
Bože, kto sa ti vyrovná?

20

Aké a koľké i trpké súženia dopustil si na mňa;
ale znova si ma oživil
a z hlbín zeme si ma opäť vyviedol.

21

Zveľadíš moju česť,
prídeš a mňa potešíš.

22

Lebo i ja teba oslávim,
tvoju vernosť budem chváliť na harfe, Bože môj,
na citare ti zahrám, Svätý Izraela.

23

Jasať budú moje pery, keď ti zaspievam,
i moja duša, ktorú si vykúpil.

24

Ba i môj jazyk bude rozprávať o tvojej spravodlivosti deň čo deň,
keď potupa i hanba stihne tých, čo mi chystajú zlo.