"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Vďaka za víťazstvo

1

Zbormajstrovi. Hra na hoboji a harfe. Dávidov žalm.

2

Oslavovať ťa budem, Pane, celým svojím srdcom
a vyrozprávam všetky tvoje diela zázračné.

3

V tebe sa budem tešiť a radovať,
ospevovať budem tvoje meno, Najvyšší.

4

Veď moji nepriatelia dávajú sa na útek,
pred tvojou tvárou slabnú a hynú.

5

Lebo ty si sa ujal môjho súdu a rozriešil si môj spor,
zasadol si na trón ako spravodlivý sudca.

6

Zahriakol si pohanov a vyničil si rod bezbožný,
ich meno si vyhladil navždy, naveky.

7

Nepriatelia zhynuli, navždy umĺkli;
zboril si ich mestá, niet po nich ani pamiatky.

8

Ale Pán tróni naveky,
už si pripravil stolec sudcovský.

9

A spravodlivo bude súdiť svet,
podľa práva bude súdiť národy.

10

Pán bude utláčanému útočišťom,
príhodným útočišťom v časoch súženia.

11

Na teba sa spoľahnú tí, čo tvoje meno poznajú,
veď ty, Pane, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú.

12

Spievajte a hrajte Pánovi, čo na Sione prebýva,
ohlasujte jeho skutky medzi národmi.

13

Lebo on, čo pomstí krv, na nich pamätá,
nezabúda na nárek bedárov.

14

Zmiluj sa, Pane, nado mnou,
pozri, ako ma nepriatelia sužujú,
vytrhni ma z brán ríše smrti,

15

aby som v bránach dcéry sionskej hlásal všetky tvoje skutky preslávne
a plesal, že si mi pomohol.

16

Pohania padli do jamy, ktorú kopali,
a v tom osídle, čo nastrojili,
chytila sa im vlastná noha.

17

Pán sa zjavil a konal súd.
Hriešnik sa zamotal do diela svojich rúk.

18

Do pekla pôjdu hriešnici,
všetci pohania, čo zabúdajú na Boha.

19

Lež na úbožiaka on nezabudne naveky,
ani nádej úbožiakov navždy márna nebude.

20

Povstaň, Pane, nech sa nevyvyšuje človek;
a národy si na súd predvolaj.

21

Pane, hrôzou ich zasiahni;
nech pohania pochopia, že sú iba ľuďmi.