"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Chválospev na Pánovu prozreteľnosť

1

Plesajte, spravodliví, v Pánovi;
statočným sluší spievať pieseň chvály.

2

Oslavujte Pána citarou,
hrajte mu na desaťstrunovej lutne.

3

Spievajte mu novú pieseň,
nadšene mu hrajte a volajte na slávu.

4

Lebo Pánovo slovo je pravdivé
a verné všetko jeho konanie.

5

Miluje spravodlivosť a právo;
milosti Pánovej plná je zem.

6

Pánovým slovom povstali nebesia
a dychom jeho úst všetky ich voje.

7

Ako do vreca hromadí morské vody,
ako do nádrží zlieva oceány.

8

Celá zem nech má bázeň pred Pánom,
pred jeho tvárou nech sa chvejú všetci obyvatelia sveta.

9

Lebo on riekol a stalo sa,
on rozkázal a všetko bolo stvorené.

10

Pán marí úmysly pohanov,
navnivoč privádza myšlienky národov.

11

Ale Pánov úmysel trvá naveky,
myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie.

12

Blažený národ, ktorého Bohom je Pán,
blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo.

13

Pán hľadí z neba
a vidí všetkých ľudí.

14

Pozerá z miesta, kde prebýva,
na všetkých obyvateľov zeme,

15

on, čo každému osve utvoril srdce
a chápe všetky ich skutky.

16

Neochráni kráľa vojsko početné
ani obra jeho sila mohutná.

17

Kôň nepomôže k víťazstvu,
nezachráni, aj keď silou oplýva.

18

Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja,
nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú,

19

aby ich zachránil pred smrťou
a v čase hladu nakŕmil.

20

Naša duša očakáva Pána,
on je naša pomoc a ochrana.

21

V ňom sa naše srdce raduje
a v jeho sväté meno máme dôveru.

22

Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami,
ako dúfame v teba.