"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Pod ochranou Najvyššieho

1

Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva
a v tôni Všemohúceho sa zdržiava,

2

povie Pánovi: "Ty si moje útočište
a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj."

3

Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov
a zo zhubného moru.

4

Svojimi krídlami ťa zacloní
a uchýliš sa pod jeho perute.
Jeho pravda je štítom a pancierom,

5

nebudeš sa báť nočnej hrôzy,
ani šípu letiaceho vo dne,

6

ani moru, čo sa tmou zakráda,
ani nákazy, čo pustoší na poludnie.

7

I keď po tvojom boku padnú tisíce
a desaťtisíce po tvojej pravici,
teba nezasiahne.

8

Budeš sa môcť dívať vlastnými očami
a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom.

9

Lebo tvojím útočišťom je Pán,
za ochrancu si si zvolil Najvyššieho.

10

Nestihne ťa nijaké nešťastie
a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma,

11

lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe,
aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.

12

Na rukách ťa budú nosiť,
aby si si neuderil nohu o kameň.

13

Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji,
leva i draka rozšliapeš.

14

Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho,
ujmem sa ho, lebo pozná moje meno.

15

Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším
a budem pri ňom v súžení,
zachránim ho i oslávim.

16

Obdarím ho dlhým životom
a ukážem mu svoju spásu.