"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Pán je slávny sudca

1

Pán kraľuje, jasaj, zem;
radujte sa, všetky ostrovy.

2

Vôkol neho oblaky a mrákavy,
spravodlivosť a právo sú základom jeho trónu.

3

Predchádza ho oheň,
čo navôkol spaľuje jeho nepriateľov.

4

Jeho blesky ožarujú zemekruh:
zem to vidí a chveje sa.

5

Ako vosk sa topia vrchy pred tvárou Pánovou,
pred Pánom celej zeme.

6

Jeho spravodlivosť ohlasujú nebesia
a jeho slávu vidia všetky národy.

7

Nech sa hanbia všetci, čo uctievajú modly drevené
a honosia sa svojimi sochami.
Klaňajte sa mu, všetci jeho anjeli.

8

Sion to počuje a teší sa
a dcéry Júdove plesajú, Pane,
nad tvojimi súdmi.

9

Lebo ty, Pane, si Najvyšší na celej zemi,
nesmierne prevyšuješ všetky božstvá.

10

Vy, čo milujete Pána, majte zlo v nenávisti,
veď on ochraňuje svojich svätých
a vyslobodzuje ich z rúk hriešnika.

11

Vychádza svetlo spravodlivému
a radosť tým, čo majú srdcia úprimné.

12

Radujte sa, spravodliví, v Pánovi
a oslavujte jeho sväté meno.