"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Pochabosť bezbožných

1

Zbormajstrovi. Dávidov žalm.
Blázon si v srdci hovorí: "Boha niet."
Skazení sú a ohavnosti páchajú.
Nikto z nich nerobí dobre.

2

Pán pozerá z neba na synov ľudských
a skúma, či je niekto rozumný a hľadá Boha.

3

Všetci poblúdili, všetci sa skazili;
nikto nerobí dobre, veru, celkom nik.

4

Či nezmúdrejú tí, čo páchajú neprávosť
a požierajú môj ľud, akoby jedli chlieb?

Nevzývajú Pána;

5

ale ešte stŕpnu od strachu,
lebo Boh sa ujíma potomstva spravodlivých.

6

Vy chcete zmariť plány bedára,
lež Pán je jeho útočišťom.

7

Kiež príde Izraelu spása zo Siona!
Keď Pán vyslobodí svoj ľud zo zajatia,
Jakub zaplesá, poteší sa Izrael.