"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Prosba Izraela proti nepriateľom

1

Pieseň. Asafov žalm.

2

Bože, neodpočívaj a nemlč,
nebuď ticho, Bože,

3

lebo, hľa, tvoji nepriatelia zúria
a dvíhajú hlavu tí, čo ťa nenávidia.

4

Spriadajú úskočné plány proti tvojmu ľudu
a radia sa proti tým, ktorých ty chrániš.

5

Hovoria si: "Poďte, vyhubme ich, aby neboli národom,
aby sa meno Izraela už ani nespomenulo."

6

Tak sa jednomyseľne dohovorili,
proti tebe uzavreli zmluvu:

7

stany Edomu a Izraelčania,
Moab a Agarénčania,

8

Gebal, Amon a Amalek,
Filištínsko s obyvateľmi Týru.

9

Ba aj Asýrsko sa k nim pridalo;
stali sa pomocou synom Lotovým.

10

Urob im to, čo Madiánčanom a Sisarovi,
čo Jabinovi pri potoku Kišon;

11

pohynuli pri Endore
a stali sa hnojivom zeme.

12

S ich kniežatami nalož ako s Orebom a Zebom
a so všetkými ich vojvodcami ako so Zebeeom a Salmanom,

13

ktorí povedali:
"Zaujmime dedične Božie pastviny!"

14

Bože môj, daj, nech sú ako páperie,
ako plevy vo vetre,

15

ako požiar, čo lesy spaľuje,
a ako plameň stravujúci hory;

16

tak ich prenasleduj svojou búrkou
a vydes ich svojou víchricou.

17

Hanbou im prikry tvár
a budú hľadať tvoje meno, Pane.

18

Nech sa hanbia a desia na veky vekov,
nech sa hanbia a hynú.

19

Nech poznajú, že tvoje meno je Pán,
že ty jediný si Najvyšší nad celou zemou.