"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Kniha o Emanuelovi, hl. 7 - 12

O panne a Emanuelovi, 7,1 - 25

Len dôvera v Boha môže zachrániť. - 1V dňoch Achaza, syna Joatamovho, syna Oziášovho, kráľa júdskeho, Rasin, kráľ Aramu, a Peqah, syn Romeliášov, kráľ izraelský, vytiahli do boja proti Jeruzalemu, ale nevládali ho zdolať. 2Keď zvestovali Dávidovmu domu: "Aram táborí v Efraimsku," chvelo sa jeho srdce a srdce jeho ľudu tak, ako sa chvejú stromy lesa od vetra. 3A Pán riekol Izaiášovi: "Choď naproti Achazovi ty i tvoj syn Šeárjášúb až po koniec vodovodu Horného rybníka, na cestu poľa práčov, 4a povedz mu:

Daj pozor a buď spokojný,
neboj sa a srdce nech ti nechabne
pre tie dve dymiace ohorené hlavne,
pre zúrivý hnev Rasina a Aramu
a Romeliášovho syna.

5

Preto, že sa Aram a Efraim a Romeliášov syn
uzniesli proti tebe, hovoriac:

6

»Tiahnime do Júdska a podesme ho,
strhnime ho k sebe
a ustanovme v ňom za kráľa Tábelovho syna!«

7

Toto hovorí Pán, Jahve:
»Nestane sa tak a nebude tak,

8

lebo hlavou Aramu je Damask
a hlavou Damasku Rasin.
O šesťdesiatpäť rokov
bude Efraim zlomený, nebude národom.

9

Hlavou Efraimu je Samária
a hlavou Samárie Romeliášov syn.
Ak neuveríte,
veru neobstojíte.«"

Emanuel, syn panny. - 10Pán znovu takto prehovoril k Achazovi: 11"Žiadaj si znamenie od Pána, svojho Boha, či už hlboko v podsvetí a či hore na výsostiach!" 12Ale Achaz vravel: "Nebudem žiadať a nebudem pokúšať Pána." 13Riekol teda (Izaiáš): "Počujteže, dom Dávidov! Či vám je málo obťažovať ľudí, že obťažujete ešte aj môjho Boha? 14Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel! 15Mlieko a med bude jesť, až bude vedieť opovrhnúť zlým a voliť si dobré.

16Lebo skôr, ako by chlapec vedel opovrhnúť zlým a voliť si dobré, bude spustošená krajina, ktorej dvoch kráľov sa ty hrozíš. 17Pán privedie i na teba a na tvoj ľud - na dom tvojho otca - dni, akých nebolo odo dňa, čo sa odtrhol Efraim od Júdska - asýrskeho kráľa."

18

V ten deň
Pán zapíska muche,
ktorá je v končinách riek Egypta,
a včele, ktorá je v krajine Asýr.

19

I prídu a usadia sa všetci
v jarkoch dolín a v trhlinách skál
a v každom tŕní a v každej škáre.

20

V ten deň pán oholí britvou
najatou spoza rieky - kráľom asýrskym -
hlavu a vlásky nôh,
ba aj bradu odstráni.

21

Ak si v ten deň
prichová niekto kravičku a dve ovečky,

22

pretože dajú množstvo mlieka, bude jesť mlieko,
áno, mlieko a med bude jesť
každý, kto ostane v krajine.

23

V ten deň každé miesto,
kde je tisíc vínnych kmeňov za tisíc strieborných,
bude tŕním a bodľačím;

24

pôjdu ta so šípmi a kušou,
lebo tŕním a bodľačím bude celá zem.

25

A na kopce, čo sa okopávajú motykou,
nevkročíš zo strachu pred tŕním a bodľačím
a budú pastvou býkov a šliapaniskom oviec.