"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

5. Pozemská a duchovná spása, 43, - 44,23

Boh neopustí svojich

1

Teraz však toto hovorí Pán,
tvoj stvoriteľ, Jakub, tvoj tvorca, Izrael:
"Neboj sa, veď ťa vykúpim,
po mene ťa zavolám ty si môj.

2

Keď budeš brodiť vodami, budem s tebou,
a keď riekami, nepotopia ťa,
keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa
a plameň nebude horieť na tebe.

3

Veď ja som Pán, tvoj Boh,
Svätý Izraelov, tvoj spasiteľ.
Egypt dám ako výkupné za teba,
Kuš a Sábu namiesto teba.

4

Pretože si drahý mojim očiam,
vzácny a ja ťa milujem,
vydám ľudí namiesto teba
a národy za tvoj život.

5

Neboj sa, veď som s tebou ja,
od východu privediem tvoje potomstvo
a od západu ťa zhromaždím.

6

Severu poviem: »Vydaj!« -
a juhu: »Nezdržiavaj!« -
priveď mojich synov zďaleka
a moje dcéry od končín zeme,

7

všetkých, čo sa mojím menom zvú
a ktorých som na svoju slávu stvoril,
vytvoril a urobil.

Nový súdny spor s pohanmi

8

Vyveď von ľud slepý, hoci majú oči,
a hluchý, hoci majú uši.

9

Nech sa zídu všetci pohania
a zhromaždia sa národy!
Kto z nich toto zvestuje?
Veci predošlé nech nám oznámia,
nech si postavia svedkov a vyhrajú spor,
nech počujú a nech povedia: »Pravda!«

10

Vy ste mi svedkami - hovorí Pán -
a môj sluha, ktorého som si zvolil,
aby ste vedeli a uverili mi
a pochopili, že som to ja,
predo mnou nebol utvorený nijaký Boh
a ani po mne nebude.

11

Ja, ja som Pán
a okrem mňa niet spasiteľa.

12

Ja som predzvestoval, spasil a oznámil
a cudzieho u vás nebolo,
nuž vy ste mi svedkami - hovorí Pán -
ja som však Boh,

13

aj odteraz ním budem
a z mojej ruky nevytrhne nik;
čo urobím, kto to odčiní?"

Dávne zázraky sa spomínajú

14

Toto hovorí Pán,
váš vykupiteľ, Svätý Izraela:
"Pošlem pre vás do Babylonu
a vyženiem všetkých ako utečencov,
i Chaldejcov do pyšných lodí.

15

Ja som Jahve, váš Svätý,
Izraelov tvorca, váš kráľ."

16

Toto hovorí Pán,
ktorý urobil cestu cez more
a cez dravé vody chodník;

17

ktorý vyviedol vozy i kone,
vojsko i vojvodcov…
- ležia spolu, nevstanú,
dotleli, zhasli ako knôt - :

18

"Nespomínajte udalosti dávne,
o veciach predošlých neuvažujte.

19

Hľa, ja robím čosi nové,
teraz to klíči, nebadáte?
Áno, urobím cestu na púšti
a rieky na pustatine.

20

Bude ma chváliť poľná zver,
šakaly a pštrosy,
lebo som dal vodu na púšti,
rieky na pustatine,
aby som napojil svoj ľud, svojho vyvolenca.

21

Ľud, ktorý som si utvoril,
bude ohlasovať moju chválu.

Národ si nezaslúžil dobrotu

22

Nevzýval si ma, Jakub,
netrápil si sa o mňa, Izrael.

23

Neprinášal si mi obetné baránky,
svojimi žertvami si ma neuctieval.
Neobťažoval som ťa darmi
a netrápil som ťa tymianom.

24

Nekúpil si mi vonnej trsti za striebro,
tukom svojich žertiev si ma neopájal,
lež obťažoval si ma svojimi hriechmi,
trápil si ma svojimi neprávosťami.

25

Ja, ja som to,
čo kvôli sebe zotriem tvoje hriechy
a nespomeniem si na tvoje neprávosti.

26

Pripomeň mi, súďme sa spolu,
hovor ty, aby si vyhral spor.

27

Tvoj prvý otec zhrešil,
tvoji tlmočníci ma zradili.

28

Preto som znesvätil sväté kniežatá,
Jakuba som dal do kliatby
a Izrael na potupu."