"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Všetkej opory budú pozbavení

1

Lebo, hľa, Pán, Jahve zástupov,
odstráni z Jeruzalema a z Júdska
všetku silu a oporu,
všetku oporu chleba a všetku oporu vody,

2

hrdinu i bojovníka, sudcu i proroka,
čarodeja i starca,

3

päťdesiatnika i vznešeného muža,
poradcu, obratného umelca a znalca vo veštení.

4

Chlapcov im dám za kniežatá
a samopaš zavládne nad nimi.

5

Ľudia sa budú vzájomne trýzniť,
každý svojho priateľa,
chlapec sa vrhne na starca
a podliak na vznešeného.

6

Keď jeden chytí druhého v otcovom dome:
"Máš rúcho, buď nám kniežaťom
a táto zrúcanina nech ti je poddaná!" -

7

odvetí v ten deň:
"Nie som ránhojič,
veď v mojom dome niet chleba a niet šiat,
nerobte ma kniežaťom ľudu!"

8

Veru, Jeruzalem sa rúca, Júdsko padá,
lebo ich jazyk a ich skutky sú proti Pánovi,
navzdory očiam jeho velebnosti.

9

Výzor ich tváre svedčí proti nim,
svoj hriech hlásajú ako Sodoma, neskrývajú ho;
beda ich duši! Veď sebe robia zlo!

10

Povedzte spravodlivému, že dobre mu,
že bude jesť ovocie svojich skutkov.

11

Beda bezbožnému, zle mu!
Podľa skutkov jeho rúk sa mu stane.

Trest nad kniežatami Izraela

12

Dozorcami môjho ľudu sú deti
a ženy nad ním panujú.
Ľud môj, tvoji vodcovia sú zvodcovia
a cestu, ktorou kráčaš, ničia!

13

Pán povstal, aby sa pravotil,
stojí, aby súdil kmene.

14

Pán vstúpi do súdu
so staršími svojho ľudu, i s jeho kniežatami:
"Veď vy ste spásli vinicu,
máte v dome korisť od bedára!

15

Čo chcete? Drvíte môj ľud
a rozomieľate tváre bedárov" -
hovorí Pán, Jahve zástupov.

Trest necudných žien

16

Pán hovorí:
"Pretože sa dcéry Siona vyvyšujú,
vykračujú s napnutým krkom,
očami šibú sem a tam,
chodia krokom trasľavým
a hrkajú retiazkami nôh:

17

prašivým spraví Pán temä dcér Siona
a Jahve ich sluchy obnaží.

18

V ten deň Pán odstráni ozdobu:
obruče nôh, slniečka a mesiačky,

19

perly, náramky a závoje,

20

turbany, hrkálky, pásy,
voňavky a amulety,

21

prstene a nosné obrúčky,

22

rúcha, plášte, šatky a kapsičky,

23

zrkadlá a pláštiky, čiapočky a halienky.

24

V ten deň bude miesto vône zápach
a miesto pása povraz,
miesto vlnivého účesu plešina,
miesto plášťa vrecovina,
vypálený znak namiesto krásy.

25

Tvoji mužovia padnú mečom
a tvoji hrdinovia vo vojne.

26

Budú kvíliť a smútiť jej brány
a spustnutá bude sedieť na zemi."