"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Zajatie Egypta a Etiópie. - 1V roku, keď tartan prišiel do Azotu - keď ho poslal asýrsky kráľ Sargon - a bojoval proti Azotu a dobyl ho, 2v tom čase hovoril Pán prostredníctvom Izaiáša, syna Amosovho, takto: "Choď, vyzleč zo svojich bedier vrecovinu a vyzuj si z nôh obuv!" I urobil tak a chodil nahý a bosý. 3Vtedy povedal Pán: "Tak, ako chodí môj služobník Izaiáš tri roky nahý a bosý, na znamenie a náznak proti Egyptu a Etiópii, 4tak poženie asýrsky kráľ zajatcov Egypta a vyhnancov Etiópie - mladíkov i starcov - nahých a bosých s holými zadkami na hanbu Egypta. 5Ustrnú a budú sa hanbiť pre Etiópiu, svoju nádej, a pre Egypt, svoju ozdobu. 6A obyvatelia tohto pobrežia povedia v ten deň: »Hľa, takto je s našimi nádejami, za ktorých pomocou sme behali, aby nás oslobodili od asýrskeho kráľa. Akože budeme môcť uniknúť my?«"