"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

II. diel

Pánov služobník, osloboditeľ, hl. 49 - 57

1. Druhá pieseň o Pánovom služobníkovi 49, 1-9a

1

Počúvajte ma, ostrovy,
a pozorujte, národy ďaleké:
Pán ma povolal od lona,
od života mojej matky spomínal mi meno.

2

Ústa mi urobil ako ostrý meč,
v tieni svojej ruky ma skryl
a urobil zo mňa šíp brúsený,
do svojho tulca ma schoval.

3

A riekol mi: "Služobníkom si mi,
Izraelom, tebou sa chcem osláviť."

4

Ja však som povedal: "Darmo som pracoval,
márne a zbytočne strávil svoju silu."
Predsa je moje právo u Pána
a moja odmena u môjho Boha.

5

Teraz však hovorí Pán,
čo si ma od lona služobníkom urobil,
aby som Jakuba priviedol späť k nemu,
aby sa Izrael k nemu zhromaždil.
Som oslávený v očiach Pánových
a môj Boh sa mi stal silou.

6

Povedal teda:
"Primálo je, keď si mi služobníkom,
aby si zbudoval Jakubove kmene
a priviedol späť zachránených Izraela:
ustanovím ťa za svetlo pohanom,
aby si bol mojou spásou až do končín zeme!"

7

Toto hovorí Pán,
vykupiteľ Izraela, jeho Svätý,
tomu, ktorého dušou opovrhujú,
ktorým národ pohŕda,
služobníkovi vládcov:
"Králi uvidia a vstanú,
kniežatá sa budú skláňať
kvôli Pánovi, ktorý je verný,
Svätému Izraela, ktorý ťa vyvolil."

8

Toto hovorí Pán:
"V čase milostivom ťa vyslyším
a v deň spásy ti pomôžem,
zachovám ťa a zmluvou ľudu ťa spravím,
aby si zbudoval krajinu,
aby si dostal spustnuté dedičstvá.

9

A povedal väzňom: »Vyjdite!«
a tým, čo sú vo tme: »Zjavte sa!«

2. Boh miluje Sion, 49,9b - 50,3

Pán bude pastierom svojich

Budú sa pásť popri cestách
a na všetkých poliach bude ich pastva.

10

Nebudú lačnieť ani žízniť,
nespáli ich úpal ani slnce,
lebo ich bude viesť ten, čo sa zľutoval,
a popri žriedlach vôd ich napojí.

11

Zo všetkých svojich vrchov cesty porobím
a moje chodníky sa vyvýšia.

12

Hľa, títo prichádzajú zďaleka
a tí, hľa, od severu a západu
a tamtí z južnej krajiny."

13

Plesaj, nebo, a jasaj, zem,
plesaním zaznejte, vrchy,
lebo Pán utešuje svoj ľud
a nad svojimi biednymi sa zľutúva.

Potecha Siona

14

Ale Sion povedal: "Pán ma opustil,
Pán na mňa zabudol."

15

Či zabudne žena na svoje nemluvňa
a nemá zľutovania nad plodom svojho lona?
I keby ona zabudla,
ja nezabudnem na teba.

16

Hľa, do dlaní som si ťa vryl,
tvoje múry sú vždy predo mnou.

17

Náhle prišli tvoji stavitelia
a tí, čo ťa búrali a pustošili, odišli od teba.

18

Zdvihni si vôkol oči a pozri:
všetci sa zišli, prišli k tebe.
Tak, ako žijem - hovorí Pán -
všetkých si ich oblečieš sťa ozdobu,
opášeš sa nimi ako mladucha.

19

Veď tvoje rumy a tvoje sutiny
a tvoja spustošená krajina
bude teraz tesná pre obyvateľov
a tí, čo ťa pustošili, sa vzdialia.

20

Ešte budú hovoriť - počuješ to -
dietky tvojej neplodnosti:
"Tesné mi je miesto,
odstúp sa mi, aby som mal kde bývať!"

21

A budeš si vravieť v sebe:
"Ktože mi týchto porodil?
Veď ja som bezdetná a neplodná,
zajatá a vzdialená,
kto teda týchto vychoval?
Hľa, ja som ostala sama,
odkiaľže sú títo?"

22

Toto hovorí Pán, Jahve:
"Hľa, zdvihnem ruku k národom,
ku kmeňom vztýčim svoju zástavu;
i prinesú ti synov v náručí,
dcéry ti na pleciach ponesú.

23

Králi ti budú pestúnmi,
ich kňažné tvojimi dojkami,
tvárou na zem padnú pred tebou
a budú lízať prach tvojich nôh.
Vtedy sa dozvieš, že ja som Pán,
v ktorom sa nesklamú tí, čo v neho dúfajú."

Nepriateľov Boh porazí

24

Či možno odobrať korisť obrovi ?
A čo silák zajal, možno vyslobodiť?

25

Áno, takto hovorí Pán:
"Aj čo obor zajal, bude odobraté,
aj korisť siláka vyslobodená.
S tými, čo sa s tebou pravotia, budem sa ja pravotiť
a tvojich synov ja vyslobodím.

26

Tvojim tyranom dám jesť ich vlastné telo
a sťa muštom opoja sa vlastnou krvou;
tak sa dozvie každé telo,
že ja som Pán, tvoj spasiteľ
a tvoj vykupiteľ, Silný Jakubov."