"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Boh so zvláštnou starostlivosťou stvoril človeka

1

Boh stvoril človeka zo zeme
a stvoril ho podľa svojho obrazu.

2

A zasa ho prinavráti do nej,
ale - ako je sám mocný - vyzbrojil ho silou.

3

Udelil mu (obmedzený) počet dní a veku,
ale dal mu zasa moc nad všetkým, čo je na zemi.

4

Každému stvoreniu vložil strach pred ním,
aby bol pánom nad zverou a vtáctvom.

5

Z neho stvoril pomocnicu jemu podobnú:
dal im (slobodnú) vôľu, reč, oči a uši,
ako aj srdce na myslenie;
tak ich naplnil múdrou rozumnosťou.

6

Stvoril v nich rozumného ducha,
rozumom im naplnil srdce,
naznačil im, čo je dobré a čo zlé.

7

Svoje oko im vložil do srdca,
aby im ukázal veľkosť svojich diel.

8

Aby chválili (jeho) posvätné meno:
aby sa honosili jeho podivnými činmi
a zvestovali veľkoleposť jeho diel.

9

Okrem toho im dal náuku
a zákon života im dal do dedičstva.

10

Uzavrel s nimi večnú zmluvu
a oznámil im svoje spravodlivé ustanovenia.

11

Ich oči videli jeho veľkolepú slávu,
ich uši počuli jeho velebný hlas,
keď im prikazoval: "Varujte sa neprávosti!"

12

A dal všetkým prikázania o blížnom.

13

Ich cesty sú mu vždy známe,
nie sú ukryté pred jeho očami.

14

V každom národe ustanovil správcov:

15

no Izrael sa stal očividne Božím podielom.

16

Všetky ich činy sú Bohu (zjavné) ako slnko:
jeho oči bez prestania dozerajú na ich počínanie.

17

Nie sú mu skryté ustanovenia (zákona) pri ich neprávosti,
lebo o všetkých neprávostiach má Boh vedomosť.

18

Almužna každého ostáva akoby pečať u neho,
ako zrenicu chráni zásluhu každého.

19

Keď potom povstane (na súd), odplácať bude odplatou
každému jednému osobitne na jeho hlavu
a (niektorých) navráti do najhlbších častí zeme.

20

Kajúcnikom však umožní cestu k spravodlivosti,
klesajúcich posilňuje k vytrvalosti
a určuje im spravodlivý podiel.

Pokánie je potrebné

21

Obráť sa k Pánovi a zanechaj svoje hriechy:

22

modli sa pred tvárou Pána a menej klesaj.

23

Vráť sa k Pánovi a odvráť sa od svojej neprávosti
a maj vo veľkej nenávisti, čo je ohavné;

24

poznávaj Božie spravodlivé ustanovenia,
vytrvaj v úlohe, ktorá ti je určená,
a (buď stály) v modlitbe k najvyššiemu Bohu!

25

Počínaj si tak, ako žije sväté pokolenie,
riaď sa podľa tých, ktorí zaživa zvelebujú Boha.

26

Nezostávaj v blude bezbožníkov, pred smrťou zvelebuj (Boha)!
Kto zomrel - je akoby nič - nie je schopný zvelebovať ho.

27

Kým žiješ, môžeš zvelebovať (Boha),
kým si živý a zdravý, zvelebuj ho!
Vtedy máš chváliť Boha a honosiť sa jeho milosrdenstvom.

28

Ó, aké veľké je milosrdenstvo Pána
a jeho zľutovanie nad tými, ktorí sa obrátia k nemu!

29

Lebo všetko nevystane od ľudí,
keďže syn človeka nie je ani nesmrteľný
a mávajú svoje zaľúbenie v márnej zlosti.

30

Či je niečo jasnejšie nad slnko? - Časom sa aj ono zatmie.
A tak, či je niečo ničomnejšie nad to, čo si vymyslí telo a krv?
Ale stihne ho za to trest!

31

On sleduje vojsko vysokého neba:
no všetci ľudia sú iba zem a popol.