"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Dodatky k rodokmeňu. - 1Všetkých Izraelitov spočítali a sú zapísaní v Knihe izraelských (a júdskych?) kráľov. Pre ich nevernosť ich odviedli do zajatia do Babylonu. 2Prví obyvatelia boli tí, ktorí (sa osadili) na svojich majetkoch, vo svojich mestách: Izraeliti, kňazi, leviti a chrámoví sluhovia. 3V Jeruzaleme bývali niektorí zo synov Júdu, zo synov Benjamína, zo synov Efraima a Manassesa: 4Otei, syn Amiuda, syna Amriho, syna Omraiho, syna Boniho zo synov Júdovho syna Fáresa. 5Zo Selovcov: prvorodený Asaiáš a jeho synovia. 6Zo synov Zareho: Jehuel a ich bratia, šesťstodeväťdesiat.

7Zo synov Benjamína: Salo, syn Mosolama, syna Oduiáša, syna Asana. 8Jobaniáš, syn Jerohama; Ela, syn Oziho, syna Mochoriho; Mosolam, syn Safatiáša, syna Rahuela, syna Jebaniáša. 9A ich bratia podľa svojich rodov, deväťstopäťdesiatšesť. Títo všetci boli rodinní pohlavári svojich rodín.

10Z kňazov: Jedaiáš, Jojarib, Jachin 11a Azariáš, syn Helkiáša, syna Mosolama, syna Sadoka, syna Maraiota, syna Achitoba, knieža Božieho domu. 12Ďalej Adaiáš, syn Jerohama, syna Fasura, syna Melchiáša; Másai, syn Adiela, syna Jezru, syna Mosolama, syna Mosolamita, syna Emera. 13A ich bratia, pohlavári svojich rodín, tisícsedemstošesťdesiat udatných mužov na vykonávanie služby pri Božom dome.

14Z levitov: Semeiáš, syn Hasuba, syna Ezrikama, syna Hasebiáša zo synov Merariho; 15Bakbakar, Chereš a Galal; Mataniáš, syn Michu, syna Zechriho, syna Asafa; 16Obdiáš, syn Semeiáša, syna Galala, syna Idutuna; Barachiáš, syn Asu, syna Elkanu, ktorý býval v dvoroch Netofatitov.

17Vrátnici: Selum, Akub, Telmon, Achiman a ich bratia. Selum bol pohlavárom. 18V Kráľovskej bráne na východ až do dneška sú oni vrátnikmi tábora levitov. 19Selum totiž, syn Koreho, syna Abiasafa, syna Koreho so svojimi bratmi, s domom svojho otca, s Koreovcami (bol ustanovený) konať strážnu službu pri vchode do stánku. Ich otcovia boli pri Pánovom tábore strážcami vchodu. 20Eleazarov syn Finés bol predtým nad nimi kniežaťom. Pán nech je s ním! 21Zachariáš, syn Mosolamiu, bol vrátnikom pri vchode do stánku zhromaždenia. 22Všetkých vyvolených za vrátnikov pri dverách bolo dvestodvanásť. Zapísaní boli vo svojich dedinách. Do úradu ich ustanovil Dávid a videc Samuel. 23Oni a ich synovia (boli ustanovení) za strážcov v bránach Pánovho domu, domu stánku. 24Vrátnici boli na štyroch stranách, na východe, na západe, na severe a na juhu. 25Ich bratia boli vo svojich dedinách a mali s nimi z času na čas prichádzať na sedem dní. 26Lebo v úrade boli len tí štyria vodcovia vrátnikov. Títo leviti boli nad komorami a nad pokladnicami Božieho domu. 27Nocúvali na okolí Božieho domu, lebo im bola zverená stráž a oni mali na starosti každé ráno otvárať. 28Niektorí z nich boli nad služobnými nádobami, ktoré spočítané donášali a spočítané odnášali. 29Niektorí z nich mali zverené náčinie a všetko posvätné náradie, tiež jemnú múku, víno, olej, tymian a voňavky. 30Niektorí kňazskí synovia miešali z voňaviek masti.

31Matatiáš z levitov (on bol prvorodený Koreitu Seluma) mal na starosti veci pečené na panve. 32Niektorí z Kaátových synov, z ich bratov, mali na starosti predkladné chleby, aby ich pripravili každú sobotu.

33Toto sú speváci, pohlavári levitických rodín, ktorí sa zdržiavali v komorách, lebo vo dne i v noci na nich čakala robota … 34To sú pohlavári levitických rodín podľa ich rodov. Pohlavári. Oni bývali v Jeruzaleme.

35V Gabaone však býval otec Gabaona Jehiel - meno jeho manželky bolo Maácha - 36a jeho prvorodený syn Abdon, potom Sur, Kis, Bál, Ner, Nadab, 37Gedor, Ahio, Zachariáš a Makelot. 38Od Makelota pochádza Samaán. Aj oni so svojimi bratmi bývali naproti svojim bratom v Jeruzaleme.

39Od Nera pochádza Kis, od Kisa pochádza Šaul a od Šaula pochádza Jonatán, Melchisua, Abinadab a Esbál. 40Jonatánov syn bol Meribál; od Meribála pochádza Micha. 41Synovia Michu: Fiton, Melech, Taraa a Ahaz. 42Od Ahaza pochádza Jara, od Jaru pochádza Alamat, Azmot a Zamri. Od Zamriho pochádza Mosa. 43Od Mosu pochádza Banaa, od jeho syna Refaiáša pochádza Elasa a od neho syn Asel. 44Asel mal šesť synov, ktorých mená boli: Ezrikam, Bokru, Izmael, Saraiáš, Obdiáš, Hanan. To sú synovia Asela.