"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Prenášanie archy zmluvy 13,1-14 = 2Sam 6,1- 11

1Dávid sa poradil s veliteľmi tisícok a stotín, so všetkými kniežatami. 2A Dávid povedal celému zhromaždeniu Izraelitov: "Ak sa vám to páči a ak to pochádza od Pána, nášho Boha, pošlime k ostatným svojim bratom do všetkých krajov Izraela a zároveň ku kňazom a levitom do miest pri ich pastvinách, aby sa zhromaždili k nám. 3Prinesme zase k nám archu svojho Boha, lebo za čias Šaula sme sa na ňu nepýtali." 4A celé zhromaždenie vravelo, že to treba urobiť, lebo vec sa páčila všetkému ľudu. 5A tak Dávid zhromaždil všetkých Izraelitov od Egyptského potoka až po vchod do Ematu, aby priniesli Božiu archu z Kirjatiarimu. 6Dávid a celý Izrael išiel hore do Bály, do Kirjatiarimu, ktorý je v Júdsku, aby odtiaľ doniesli archu Boha, Pána, sídliaceho nad cherubmi, ktorá sa nazýva (jeho) menom. 7Božiu archu odviezli z Abinadabovho domu na novom voze; Oza a Ahio viedli voz. 8Dávid a celý Izrael tancovali z celej sily pred Pánom pri piesňach, za sprievodu citár, hárf, bubienkov, cimbalov a trúb.

9Keď prišli k Chidonovmu humnu, vystrel Oza ruku a chcel zachytiť archu, lebo voly sa potkli. 10Preto sa Pán rozhneval na Ozu a udrel ho, lebo siahol rukou na archu. Zomrel tam, pred Bohom. 11Dávid sa zarmútil pre to, že Pán zasadil Ozovi úder. Preto sa to miesto po dnešný deň volá Ozov úder. 12Dávid sa v ten deň zľakol Boha a povedal: "Akože by som mohol Božiu archu zaniesť k sebe?" 13Preto Dávid nezaniesol archu k sebe do Dávidovho mesta, ale zabočil s ňou do domu Gétčana Obededoma. 14V Obededomovom dome ostala Božia archa tri mesiace a Pán požehnal Obededomov dom a všetko, čo mal.