"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Dávid kráľ nad celým Izraelom 11,1-9 = 2Sam 5,1-3. 6-10

1I zhromaždil sa celý Izrael k Dávidovi do Hebronu a hovoril: "Hľa, sme tvoja kosť a tvoje telo! 2Aj predtým, keď bol Šaul kráľom, ty si viedol Izrael do boja a z boja a Pán, tvoj Boh, ti povedal: »Ty pas môj ľud, Izrael, a ty budeš kniežaťom nad mojím ľudom, Izraelom.«" 3Prišli teda starší Izraela ku kráľovi do Hebronu a Dávid uzavrel s nimi zmluvu pred Pánom v Hebrone. Nato pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom, ako povedal Pán prostredníctvom Samuela.

4Dávid a celý Izrael išiel do Jeruzalema, čiže Jebuzu, kde boli obyvatelia krajiny Jebuzejci. 5Obyvatelia Jebuzu povedali Dávidovi: "Nevojdeš sem!" Ale Dávid zaujal pevnosť Sion; to je Dávidovo mesto. 6A Dávid povedal: "Kto prvý porazí Jebuzejcov, bude vodcom a kniežaťom." Prvý však vystúpil Joab, syn Sarvie, preto zostal vodcom. 7Dávid sa usadil v hrade, preto ho nazvali Dávidovým mestom. 8Potom opevnil mesto dookola, od Mela až po ohradu, Joab však opravil ostatok mesta. 9Takto Dávid stále vzrastal a Pán zástupov bol s ním.

Dávidovi hrdinovia, 11,10-46 = 2Sam 23,8-39

10Toto sú pohlavári hrdinov, ktorých mal Dávid a ktorí ho pri jeho ustanovení za kráľa s celým Izraelom pevne podporovali, aby sa stal podľa Pánovho prisľúbenia kráľom nad Izraelom. 11Toto je výpočet hrdinov, ktorých mal Dávid: Hachamoniho syn Jesbám bol veliteľom tridsiatich. On sa rozohnal svojou kopijou proti tristo, (ktorých) zabil jedným razom. 12Po ňom bol Dodov syn, Ahohita Eleazar medzi troma hrdinami. 13On bol s Dávidom vo Fesdomime, keď sa tam Filištínci zhromaždili do boja. Bol tam ostredok poľa plný jačmeňa. A keď ľud utekal pred Filištíncami, 14postavili sa vprostred ostredku, bránili ho a Filištíncov porazili. Tak Pán spôsobil veľké víťazstvo.

15Raz zostúpili traja z tridsiatich pohlavárov ku skale, k Dávidovi do jaskyne Odolam. Tábor Filištíncov však bol v údolí Refaim. 16Dávid bol práve v pevnosti a posádka Filištíncov bola vtedy v Betleheme. 17Vtedy Dávid vyslovil žiadosť: "Kto mi donesie vody na pitie z cisterny, ktorá je v Betleheme pri bráne?" 18Nato sa tí traja prebili cez tábor Filištíncov, načreli vody zo studne, ktorá je v Betleheme pri bráne, doniesli ju a dali Dávidovi. Dávid ju však nechcel piť, ale vylial ju Pánovi 19a povedal: "Nech ma Boh chráni urobiť to! Mám piť krv týchto mužov s ich životom? Veď ju doniesli s nasadením svojich životov!" Preto ju nechcel piť. - To urobili traja hrdinovia!

20Joabov brat Abisai bol hlavou tridsiatich. On sa rozohnal svojou kopijou proti tristo, (ktorých) prebodol. Mal meno medzi tridsiatimi. 21Medzi tridsiatimi bol dvojnásobne vážený, bol im kniežaťom, ale tým trom sa nevyrovnal.

22Jojadov syn Banaiáš, mocný a činorodý muž z Kabseelu, porazil dvoch Božích levov moabských. Ale aj zišiel dolu a zabil v studni leva v taký deň, keď bol sneh. 23On zabil aj Egypťana, muža vysokého päť lakťov. Egypťan mal v ruke kopiju ako návoj a on šiel proti nemu s palicou. Egypťanovi vytrhol kopiju z ruky a zabil ho jeho vlastnou kopijou. 24To urobil Banaiáš, syn Jojadu, a mal meno medzi tridsiatimi hrdinami. 25Bol váženejší ako tridsiati, ale tým trom sa nevyrovnal. Dávid ho zaradil do svojho sprievodu.

26Ďalší udatní hrdinovia: Joabov brat Asael, Elchanan, syn Dodu z Betlehema, 27Samot z Harodu, Heles z Faletu, 28Hira, syn Akesa z Tekuy, Abiezer z Anatotu, 29Sobochai z Chusy, Ilai z Ahohu, 30Maharai z Netofatu, Heled, syn Bánu z Netofatu, 31Etai, syn Ribaiho z Gabay Benjamíncov, Banaiáš z Faratonu, 32Hurai z údolia Gás, Abiel z Arbatu, 33Azmot z Bauramu, Eliaba zo Salabonu, 34synovia Asema z Gezonu, Jonatán, syn Sageho z Aroru, 35Ahiam, syn Sachara z Aroru, Urov syn Elifal, 36Hefer z Mechery, Ahia z Felonu, 37Hesro z Karmelu, Asbaiho syn Naárai, 38Nátanov brat Joel, Agaraiho syn Mibahar, 39Amončan Selek, Naárai z Berotu, zbrojnoš Joaba, syna Sarvie, 40Ira z Jetru, Gareb z Jetru, 41Hetejec Uriáš, Oholiho syn Zabad, 42Rubenovec Adina, syn Sizu, vodca Rubenovcov a s ním tridsiati. 43Hanan, syn Maáchu, Jozafát z Matany, 44Oziáš z Aštarotu, Sama a Jehiel, synovia Hotama z Aroru. 45Samriho syn Jedihel, jeho brat Joha z Tosay, 46Eliel z Mahumy, Elnaemovi synovia Jeribai a Josaia, Moabec Jetma, 47Eliel, Obed a Jasiel z Masobie.