"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Speváci a hudobníci. - 1Dávid a vojvodcovia oddelili na službu aj zo synov Asafa, Hemana a Idutuna tých, ktorí prorokovali na citarách, harfách a cimbaloch, a počet tých, čo sa činne zúčastnili služby, bol: 2z Asafových synov Zachur, Jozef, Nataniáš a Asarela. Asafovi synovia boli pod rukou Asafa, ktorý prorokoval pod dozorom kráľa. 3Z Idutuna Idutunovi synovia Godoliáš, Sori, Jeseiáš, Hasabiáš, Matatiáš, šesť, pod vedením ich otca Idutuna. On prorokoval na citare na slávu a chválu Pána. 4Z Hemana Hemanovi synovia Bokijau, Mataniau, Oziel, Subuel, Jerimot, Hananiáš, Hanani, Eliata, Gedelti, Romemtiezer, Jesbakasa, Meloti, Otir a Mahaziot. 5Všetci títo boli synovia kráľovho vidca Hemana. Podľa Božích výrokov, že povýši jeho roh, dal Boh Hemanovi štrnásť synov a tri dcéry. 6Títo všetci boli pod vedením svojho otca zapojení do spevu v Pánovom chráme. Pri cimbaloch, harfách a citarách boli v službe Božiemu domu pod vedením kráľa, Asafa, Idutuna a Hemana. 7A ich počet spolu s ich bratmi vycvičenými v Pánovom speve samými majstrami bol dvestoosemdesiatosem. 8O službe žrebovali rovnako medzi malým i veľkým, majstrom i žiakom.

9Prvý žreb vyšiel Asafovcovi Jozefovi. Druhý Godoliášovi, jemu, jeho bratom a synom, dvanástim. 10Tretí Zachurovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 11Štvrtý Isaárovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 12Piaty Nataniášovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 13Šiesty Bokijauovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 14Siedmy Izrelovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 15Ôsmy Jesaiášovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 16Deviaty Mataniášovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 17Desiaty Semeiášovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 18Jedenásty Azareelovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 19Dvanásty Hasabiášovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 20Trinásty Subaelovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 21Štrnásty Matatiášovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 22Pätnásty Jerimotovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 23Šestnásty Hananiášovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 24Sedemnásty Jesbakasovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 25Osemnásty Hananiovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 26Devätnásty Melotiovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 27Dvadsiaty Eliatovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 28Dvadsiaty prvý Otirovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 29Dvadsiaty druhý Gedeltiovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 30Dvadsiaty tretí Mahaziotovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 31Dvadsiaty štvrtý Romemtiezerovi, jeho synom a bratom, dvanástim.