"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

I. Rodokmene, 1-9

Od Adama po Jakuba. - 1Adam, Set, Enos, 2Kainan, Malaleel, Jared, 3Henoch, Matuzalem, Lamech, 4Noe, Sem, Cham a Jafet.

5Jafetovi synovia: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mosoch, Tiras. 6Gomerovi synovia: Askenéz, Rifat a Togorma. 7Javanovi synovia: Elisa a Taršiš, Kitim a Dodanim. 8Chamovi synovia: Kuš, Mesraim, Fut a Kanaán. 9Kušovi synovia: Saba, Hevila, Sabata, Regma a Sabatacha. Regmovi synovia: Saba a Dadan. 10Od Kuša pochádza Nimród; on bol prvým silákom na zemi. 11Od Mesraima pochádza Ludim, Anamim, Laábim a Neftuim, 12Fetrusim, Chašluim - odkiaľ vyšli Filištínci - a Kaftorim.

13Od Kanaána pochádza Sidon, jeho prvorodený, Het, 14Jebus, Amor, Gergez, 15Hev, Arak, Sin, 16Arad, Samar a Hamat.

17Semovi synovia: Elam, Asýr, Arfaxad, Lud, Aram, Chus, Hul, Geter a Mosoch. 18Od Arfaxada pochádza Sale a od Saleho pochádza Heber. 19Heberovi sa narodili dvaja synovia; meno jedného bolo Faleg, lebo za jeho dní bola rozdelená zem. Meno jeho brata bolo Jektan. 20Od Jektana pochádza Elmodad, Salef, Asarmot, Jare, 21Adoram, Huzal, Dekla, 22Hebal, Abimael, Saba, 23Ofir, Hevila a Jobab. Títo všetci sú Jektanovi synovia.

24Sem, Arfaxad, Sale, 25Heber, Faleg, Ragau, 26Sarug, Nachor, Táre, 27Abram, čiže Abrahám.

28Abrahámovi synovia: Izák a Izmael. 29Toto sú ich rody: Izmaelov prvorodený Nabajot, Kedar, Adbél, Mabsam, 30Masma, Duma, Masa, Hadad, Tema, 31Jetur, Nafis, Kedma. To sú Izmaelovi synovia. 32Synovia Ketury, vedľajšej Abrahámovej ženy, ktorých porodila: Zamran, Jeksan, Madan, Madián, Jesbok a Sue. Jeksanovi synovia: Saba a Dadan. (Dadanovi synovia: Asýrčania, Latusiti a Laomania.) 33Madiánovi synovia: Efa, Efer, Henoch, Abida a Eldaa. Títo všetci sú synovia Ketury.

34Od Abraháma pochádza Izák. Izákovi synovia: Ezau a Izrael. 35Ezauovi synovia: Elifaz, Rahuel, Jehus, Ihelom a Kore. 36Elifazovi synovia: Teman, Omar, Sefi, Gatan, Kenéz, Tamna a Amalek. 37Rahuelovi synovia: Nahat, Zara, Sama a Meza. 38Seirovi synovia: Lotan, Sobal, Sebeon, Ana, Dison, Eser a Disan. 39Lotanovi synovia: Hori a Homam. Lotanova sestra bola Tamna. 40Sobalovi synovia: Alian, Manahat, Ebal, Sefi a Onam. Sebeonovi synovia: Aja a Ana. 41Anovi synovia: Dison. Disonovi synovia: Hamram, Eseban, Jetran a Charan. 42Eserovi synovia: Balán, Zavan a Jakan. Disanovi synovia: Chus a Aran.

43Králi, ktorí kraľovali v Edomsku skôr, ako nad Izraelitmi panoval kráľ: Beorov syn Bale; meno jeho mesta bolo Denaba. 44Keď Bale zomrel, stal sa namiesto neho kráľom Jobab, Zareho syn z Bosry. 45Keď Jobab zomrel, stal sa namiesto neho kráľom Husam z Temanskej krajiny. 46Keď Husam zomrel, stal sa namiesto neho kráľom Badadov syn Adad, ktorý porazil Madiáncov v Moabsku. Meno jeho mesta bolo Avit. 47Keď Adad zomrel, stal sa namiesto neho kráľom Semla z Masreky. 48Keď Semla zomrel, stal sa namiesto neho kráľom Šaul z Rohobotu pri Rieke. 49Keď Šaul zomrel, stal sa namiesto neho kráľom Achoborov syn Balanan. 50Keď zomrel Balanan, stal sa namiesto neho kráľom Adad; meno jeho mesta bolo Fau, meno jeho manželky Métabel, dcéra Matredy, Mezaábovej dcéry.

51Keď Adad zomrel, boli v Edomsku vodcovia: vodca Tamna, vodca Alva, vodca Jetet, 52vodca Ólibama, vodca Ela, vodca Finon, 53vodca Kenéz, vodca Teman, vodca Mabsar, 54vodca Magdiel, vodca Hiram. To boli edomskí vodcovia.