"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

1Toto boli Izraelovi synovia: Ruben, Simeon, Lévi, Júda, Isachar, Zabulon, 2Dan, Jozef, Benjamín, Neftali, Gad a Aser.

Rodokmeň Júdov. - 3Júdovi synovia: Her, Onan a Sela. Títo traja sa mu narodili z dcéry Sueho, Kanaánčanky. Júdov prvorodený Her bol zlý v Pánových očiach, preto ho usmrtil. 4Tamar však, Júdova nevesta, porodila mu Fáresa a Zaru. Všetkých Júdových synov bolo päť. 5Fáresovi synovia: Hesron a Hamul. 6Zarovi synovia: Zamri, Etan, Eman, Chalchal a Dara, spolu päť. 7Charmiovi synovia: Achar, ktorý zarmútil Izrael, lebo sa previnil na prekliatych veciach. 8Etanovi synovia: Azariáš. 9Hesronovi synovia, ktorí sa mu narodili: Jerameel, Rám a Kalebovci. 10Od Ráma však pochádza Aminadab, od Aminadaba pochádza Naáson, knieža Júdových synov. 11Od Naásona pochádza Salma, od Salmu pochádza Bóz, 12od Bóza pochádza Obed, od Obeda pochádza Izai. 13Od Izaiho pochádza jeho prvorodený Eliab, druhý Abinadab, tretí Sima, 14štvrtý Natanael, piaty Radaj, 15šiesty Asom a siedmy Dávid. 16Ich sestry boli: Sarvia a Abigail. Synovia Sarvie: Abisai, Joab a Asael, traja. 17Abigail porodila Amasu. Amasov otec bol Izmaelovec Jeter.

18Hesronov syn Kaleb si vzal za manželku Azubu z Jeriotu a toto sú jej synovia: Jaser, Sobab a Ardon. 19Keď Azuba zomrela, vzal si Kaleb Efratu, ktorá mu porodila Hura. 20Od Hura pochádza Uri a od Uriho pochádza Bezeleel. 21Potom Hesron vošiel k dcére Galaádovho otca Machira a vzal si ju, keď mal šesťdesiat rokov. Ona mu porodila Seguba. 22Od Seguba pochádza Jair, ktorý mal dvadsaťtri miest v krajine Galaád. 23Gesur a Aram zobrali od nich Jairove dediny aj Kanat s príslušnými osadami, šesťdesiat miest. Toto všetko sú synovia Galaádovho otca Machira. 24Po Hesronovej smrti vošiel Kaleb k Efrate, manželke svojho otca Hesrona, a ona mu porodila Ashura, otca Tekuu.

25Synovia Jerameela, Hesronovho prvorodeného, boli: prvorodený Rám, ďalej Buna, Aram, Asom a Achiáš. 26Jerameel mal aj druhú manželku, menom Ataru; tá bola Onamovou matkou. 27Synovia Ráma, Jerameelovho prvorodeného, boli: Mós, Jamin a Achar. 28Onamovi synovia boli Semei a Jada. Semeiho synovia: Nadab a Abisur. 29Meno Abisurovej manželky bolo Abihail; ona mu porodila Ahobana a Molida. 30Nadabovi synovia: Saled a Apaim. Saled zomrel bez dietok. 31Apaimovi synovia: Jesi. Jesiho synovia: Sesan. Sesanovi synovia: Oholai. 32Synovia Jadu, Semeiho brata: Jeter a Jonatán. Jeter zomrel bez dietok. 33Jonatánovi synovia: Falet a Ziza. To boli synovia Jerameela.

34Sesan nemal synov, iba dcéry. Sesan však mal egyptského sluhu, menom Jeraa. 35I dal Sesan svoju dcéru za manželku svojmu sluhovi Jeraovi a ona mu porodila Eteja. 36Od Eteja pochádza Nátan, od Nátana pochádza Zabad. 37Od Zabada pochádza Oflal, Oflal splodil Obeda. 38Od Obeda pochádza Jehu, od Jehua pochádza Azariáš, 39od Azariáša pochádza Heles, od Helesa pochádza Elasa, 40od Elasu pochádza Sisamoi, od Sisamoiho pochádza Selum, 41od Seluma pochádza Ikamiáš, od Ikamiáša pochádza Elisama.

42Synovia Kaleba, Jerameelovho brata: jeho prvorodený Mesa je otcom Zifu; a jeho syn Maresa otcom Hebrona. 43Hebronovi synovia: Kore, Tafua, Rekem a Sama. 44Od Samu pochádza Raham, otec Jerkaama, a od Rekema pochádza Samai. 45Samaiho syn bol Maon a Maon bol otec Betsura.

46Kalebova vedľajšia žena Efa porodila Harana, Mosu a Gezeza. Od Harana pochádza Gezez. 47Jahadaiho synovia: Regom, Joatan, Gesan, Falet, Efa a Sáf. 48Kalebova vedľajšia žena Maácha porodila Sabera a Taranu. 49Od Sáfa, otca Madmeny, pochádza Sue, otec Machbeny a otec Gabay. Kalebova dcéra bola Achsa. 50To boli Kalebovi synovia.

Synovia Hura, Efratinho prvorodeného: Sobal, otec Karjatiarima, 51Salma, otec Betlehema, Harif, otec Betgadera. 52Sobal, otec Karjatiarima, mal synov: Haroeho a polovicu Menuchoťanov. 53Rody Karjatiarima: Jetrejci, Afutejci, Sematejci a Maserejci. Od týchto pochádzajú Saraania a Estaolci.

54Salmovi synovia: Betlehem, Netofania, Atarot-Bet-Joab, polovica Menuchoťanov a Sarania. 55Rody pisárov bývajúcich v Jábese: Tiratijci, Simatijci a Suchatijci. To sú Kinejci, ktorí pochádzajú od Chamata, otca Rechabovho domu.