"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Pokračovanie správy o prenose archy. - 1Nastaval si domov v Dávidovom meste, pripravil miesto pre Božiu archu a postavil pre ňu stan. 2Vtedy Dávid povedal: "Božiu archu nesmie niesť nik, iba leviti, lebo Pán ich vyvolil, aby nosili Božiu archu a aby ju obsluhovali naveky." 3Dávid zhromaždil do Jeruzalema všetkých Izraelitov, aby vyniesli Pánovu archu na miesto, ktoré jej pripravil. 4Zvolal aj Áronových synov a levitov. 5Z Kaátových synov knieža Uriela a jeho bratov, stodvadsiatich. 6Zo synov Merariho knieža Asaiáša a jeho bratov, dvestodvadsiatich. 7Z Gersonových synov knieža Joela a jeho bratov, stotridsiatich. 8Z Elisafanových synov knieža Semeiáša a jeho dvesto bratov. 9Z Hebronových synov knieža Eliela a jeho bratov, osemdesiatich. 10Z Ozielových synov knieža Aminadaba a jeho bratov, stodvanástich. 11Dávid povolal aj kňazov Sadoka a Abiatara, ako aj levitov Uriela, Asaiáša, Joela, Semeiáša, Eliela a Aminadaba 12a povedal im: "Vy ste hlavy levitských rodín. Posväťte sa vy i vaši bratia a vyneste archu Pána, Izraelovho Boha, na miesto, ktoré som jej pripravil. 13Preto, že ste predtým neboli prítomní, pobil nás Pán, náš Boh, lebo sme ho nehľadali, ako sa patrí."

14Kňazi a leviti sa teda posvätili, aby mohli vyniesť archu Pána, Izraelovho Boha. 15Potom synovia Léviho zdvihli Božiu archu pomocou tyčí na plecia, ako podľa Pánovho slova prikázal Mojžiš.

16Dávid rozkázal kniežatám levitov, aby zo svojich bratov ustanovili spevákov s hudobnými nástrojmi, harfami, citarami a cimbalmi, aby sa mohutný hlas radosti vznášal do výsosti. 17Ustanovili teda levitov: Joelovho syna Hemana a z jeho bratov Barachiášovho syna Asafa. A z ich bratov, zo synov Merariho, Kusiášovho syna Etana. 18A s nimi ich bratov druhého radu: Zachariáša, (Bena), Jaziela, Semiramota, Jahiela, Aniho, Eliaba, Banaiáša, Maásiáša, Matatiáša, Elifalu, Makeniáša, Obededoma a Jehiela, vrátnikov. 19A spevákov: Hemana, Asafa a Etana, aby hrali na medených cimbaloch. 20Zachariáš, Oziel, Semiramot, Jehiel, Ani, Eliab, Maásiáš a Banaiáš na harfe pre dievčenský hlas, 21Matatiáš, Elifalu, Makeniáš, Obededom, Jehiel, Ozaziu na citarách viedli hlboký hlas. 22Levitské knieža Choneniáš bol pri prenášaní; riadil prenos, lebo bol rozumný. 23Barachiáš a Elkana boli strážcami archy. 24Kňazi Sebeniáš, Jozafat, Natanael, Amasai, Zachariáš, Banaiáš a Eliezer trúbili pred Božou archou na trúby. Obededom a Jehiáš boli strážcami archy.

25Potom Dávid, starší Izraela a kniežatá tisícok išli, aby vyniesli Pánovu archu zmluvy z Obededomovho domu s radosťou. 26A keď Boh pomohol levitom, ktorí niesli Pánovu archu zmluvy, obetovali sedem býčkov a sedem baranov. 27Dávid bol oblečený do jemného plášťa, aj všetci leviti, ktorí niesli archu, aj speváci a Choneniáš, vodca prenosu. Dávid mal aj plátenný efód. 28Celý Izrael vynášal Pánovu archu zmluvy s jasotom za zvuku rohu, trúb a cimbalov a hrali na harfy a citary. 29Keď Pánova archa zmluvy došla do Dávidovho mesta, Šaulova dcéra Michol pozerala von oknom. A keď videla Dávida poskakovať a tancovať, opovrhla ním v srdci.