"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Nelevitskí hodnostári. - 1Synovia Izraela podľa ich počtu, pohlavári rodín, velitelia tisícok a stotín a ich pisári, ktorí boli k službám kráľovi podľa jednotlivých oddielov, ktoré v každom mesiaci roka, mesiac za mesiacom prichádzali a odchádzali - jeden oddiel bol dvadsaťštyritisíc.

2Nad prvým oddielom v prvom mesiaci bol Zabdielov syn Jesboam. V jeho oddiele bolo dvadsaťštyritisíc. 3Bol z Fáresových synov, pohlavárom všetkých kniežat vojska v prvom mesiaci. 4Nad oddielom druhého mesiaca bol Ahohovec Dodai, (jeho oddiel a Makelot) knieža. V jeho oddiele bolo dvadsaťštyritisíc. 5Veliteľom tretieho vojska v treťom mesiaci bol Banaiáš, syn kňaza Jojadu, pohlavár. V jeho oddiele bolo dvadsaťštyritisíc. 6Tento Banaiáš bol hrdinom tridsiatich a nad tridsiatimi. Nad jeho oddielom bol jeho syn Amizabad. 7Štvrtý vo štvrtom mesiaci bol Joabov brat Asael a po ňom jeho syn Zabadiáš. V jeho oddiele bolo dvadsaťštyritisíc. 8Piaty v piatom mesiaci bol Jezrahita, knieža Samaot. V jeho oddiele bolo dvadsaťštyritisíc. 9Šiesty v šiestom mesiaci bol Hira, syn Tekuana Akesa. V jeho oddiele bolo dvadsaťštyritisíc. 10Siedmy v siedmom mesiaci bol Heles, Faloňan zo synov Efraima. V jeho oddiele bolo dvadsaťštyritisíc. 11Ôsmy v ôsmom mesiaci bol Chusiťan Sobochai zo Zarahovcov. V jeho oddiele bolo dvadsaťštyritisíc. 12Deviaty v deviatom mesiaci bol Anatoťan Abiezer z Benjamínovcov. V jeho oddiele bolo dvadsaťštyritisíc. 13Desiaty v desiatom mesiaci bol Netofaťan Marai zo Zarahovcov. V jeho oddiele bolo dvadsaťštyritisíc. 14Jedenásty v jedenástom mesiaci bol Faratoňan Banaiáš zo synov Efraima. V jeho oddiele bolo dvadsaťštyritisíc. 15Dvanásty v dvanástom mesiaci bol Netofaťan Holdai, Otnielovec. V jeho oddiele bolo dvadsaťštyritisíc.

16Nad kmeňmi Izraela boli: Nad Rubenovcami Zechriho syn, knieža Eliezer. Nad Simeonovcami Maáchov syn Safatiáš. 17Nad Levitmi Kamuelov syn Hasabiáš, nad Áronovcami Sadok. 18Nad Júdovcami Eliu z Dávidových bratov. Nad Isacharovcami Michaelov syn Amri. 19Nad Zabulonovcami Abdiášov syn Jesmaiáš. Nad Neftalimovcami Ozrielov syn Jerimot. 20Nad Efraimovcami Ozaziášov syn Ozeáš. Nad polovicou Manassesovho kmeňa Fadaiášov syn Joel. 21Nad polovicou Manassesovho kmeňa v Galaáde Zachariášov syn Jado. Nad Benjamíncami Abnerov syn Jasiel. 22Nad Danovcami Jerohamov syn Ezrihel. To sú kniežatá izraelských kmeňov.

23Dávid nechcel spísať ich počet od dvadsaťročných nižšie, lebo Pán prisľúbil, že synov Izraela rozmnoží ako hviezdy na nebi. 24Joab, syn Sarvie, začal sčítanie, ale nedokončil ho, lebo preto prišiel hnev na Izraelitov. Preto sa ten počet ani nedostal medzi číslice Letopisov kráľa Dávida.

25Nad pokladmi kráľa bol Adielov syn Azmot, nad pokladmi však, ktoré boli na poli, v mestách, dedinách a vo vežiach, bol Oziášov syn Jonatán. 26Nad robotníkmi na poli, ktorí obrábali pôdu, bol Chelubov syn Ezri. 27Nad vinohradmi Semeiáš z Rámy, nad zásobami vína, ktoré boli vo vinohradoch, bol Zabdiáš zo Sefami. 28Nad olivami a sykomorami, ktoré boli na Nížine, bol Bálchanan z Gaderu, nad zásobami oleja Joas. 29Nad dobytkom, ktorý bol na paši v Sárone, bol Setrai zo Sáronu a nad dobytkom, ktorý bol v dolinách, bol Adliho syn Safat. 30Nad ťavami bol Izmaelita Ubil, nad oslami Jadiáš z Meronotu 31a nad ovcami Agarejec Jaziz. Títo všetci boli správcami majetku, ktorý mal kráľ Dávid.

32Dávidov strýc Jonatán, radca, múdry muž a pisár, s Hachomonovým synom Jahielom boli pri kráľových synoch. 33Achitofel bol kráľovým poradcom a Arachita Chusai bol kráľovým priateľom. 34Achitofelovým nástupcom bol Banaiášov syn Jojada a Abiatar. Kráľovým vojvodcom bol Joab.