"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Dávidovi spoločníci vo vyhnanstve. - 1A títo prišli za Dávidom do Sikelegu, keď bol ešte vylúčený spred tváre Kisovho syna Šaula; patrili k hrdinom, ktorí pomáhali v boji, 2naťahovali kušu, pravou i ľavou rukou hádzali kamene a strieľali šípy: Zo Šaulových bratov Benjamíncov: 3Pohlavár Ahiezer a Joas, synovia Samau z Gabay; Jaziel a Falet, synovia Azmota; Baracha a Jehu z Anatotu. 4Samaiáš z Gabay, hrdina medzi tridsiatimi a nad tridsiatimi; Jeremiáš, Jeheziel, Johanan a Jezabad z Gadery, 5Eluzai, Jerimut, Báliáš, Samariáš, Harufan Safatiáš; 6Elkana, Jesiáš, Azareel, Korachovci Joezer a Jesbám, 7Joel a Zabadiáš, synovia Jerohama z Gedoru.

8Aj z Gadovcov sa odrazili k Dávidovi do pevnosti na púšť udatní hrdinovia, mužovia hotoví do boja, vyzbrojení štítom a kopijou; vyzerali ako levy, ale boli rýchli ako gazely na horách. 9Vodca Ezer, druhý Obdiáš, tretí Eliab, 10štvrtý Masmana, piaty Jeremiáš, 11šiesty Eti, siedmy Eliel, 12ôsmy Johanan, deviaty Elzabad, 13desiaty Jeremiáš, jedenásty Machbanai. 14Títo z Gadových synov boli vodcami vojska. Jeden, najmenší, bol nad sto, najväčší nad tisíc (vojakmi). 15To sú tí, čo prešli cez Jordán v prvom mesiaci, keď sa prelieval ponad všetky svoje brehy, a rozohnali všetkých (obyvateľov) dolín na východ a na západ.

16Zo synov Benjamína a Júdu prišli niektorí za Dávidom až k pevnosti. 17Dávid im vyšiel v ústrety a ohlásil sa: "Ak prichádzate ku mne pokojne a chcete mi pomáhať, bude moje srdce držať spolu s vami, ale ak preto, aby ste ma zradili mojim nepriateľom, hoci na mojich rukách neväzí neprávosť, nech to vidí a tresce Boh našich otcov!" 18Vtedy Amasaia, veliteľa tridsiatky, objal duch: "Tebe, Dávid, a s tebou, syn Izaiho, nech je pokoj! Pokoj s tebou, pokoj s tými, čo ti pomáhajú, lebo ti pomáha tvoj Boh." Dávid ich teda prijal a zadelil medzi vodcov koristníkov.

19Z Manassesovcov prišli niektorí k Dávidovi, keď išiel s Filištíncami do boja proti Šaulovi. Ale nepomáhali im, lebo filištínske kniežatá ho po porade poslali preč, vraviac: "Za naše hlavy sa pridá k svojmu pánovi Šaulovi." 20Keď išiel do Sikelegu, pripojil sa k nemu z Manassesovcov Ednas, Jozabad, Jedihel, Michael, Jozabad, Eliu a Salati, velitelia tisícok Manassesovcov. 21Oni boli Dávidovi na pomoci proti koristníkom, lebo všetci boli smelí bojovníci a stali sa kniežatami vo vojsku. 22Lebo deň čo deň prichádzali k Dávidovi pomocníci, až ich bol veľký tábor ako tábor Boží.

Dávidovi pomocníci v Hebrone. - 23A toto je výpočet veliteľov tých, čo boli vyzbrojení do boja. Oni prišli k Dávidovi do Hebronu, aby naň podľa Božieho príkazu preniesli Šaulovo kráľovstvo: 24Synovia Júdu ozbrojení štítom a kopijou, šesťtisícosemsto vystrojených do boja. 25Zo synov Simeona sedemtisícsto hrdinských bojovníkov. 26Zo synov Léviho štyritisícšesťsto. 27Tiež Jojada, knieža Áronovcov, a s ním tritisícsedemsto, 28ďalej Sadok, hrdinský mladík, a jeho otcovský dom, dvadsaťdva kniežat. 29Z Benjamínových synov, Šaulových bratov, tritisíc. Väčšina z nich sa však doteraz držala sprievodu Šaulovho domu. 30Zo synov Efraima dvadsaťtisícosemsto smelých bojovníkov, chýrnych mužov vo svojom rode. 31Z polovice Manassesovho kmeňa osemnásťtisíc. Boli určení podľa mena, aby išli a ustanovili Dávida za kráľa. 32Z Isacharových synov takí, ktorí v každý čas oplývali múdrosťou a vedeli, čo má Izrael robiť; mali dvesto veliteľov a všetci ich bratia stáli pod ich velením. 33Zo Zabulona vystrojených do boja a bojujúcich všetkými vojnovými zbraňami: päťdesiattisíc, ktorí nastúpili s nerozdvojeným srdcom. 34Z Neftaliho tisíc kniežat a s nimi tridsaťsedemtisíc so štítmi a kopijami. 35Z Dana dvadsaťosemtisícšesťsto nastupujúcich do boja. 36Z Asera štyridsaťtisíc pripravených nastúpiť do boja. 37A zo Zajordánska, z Rubena, Gada a polovice Manassesovho kmeňa so všetkými zbraňami bojového vojska: stodvadsaťtisíc.

38Všetci títo bojovníci vystrojení do šíku prišli s ochotným srdcom do Hebronu, aby Dávida ustanovili za kráľa nad celým Izraelom, ale aj ostatní Izraeliti jednomyseľne chceli Dávida urobiť kráľom. 39A boli tam u Dávida tri dni a jedli a pili, lebo ich bratia im nachystali. 40Ale aj tí, čo bývali blízo nich až po Isacharovcov, Zabulonovcov a Neftalimovcov, donášali chlieb na osloch, ťavách, muliciach a dobytku, (tiež) múčne jedlá, figové a hrozienkové koláče, vína, olej, dobytok a ovce v hojnosti, lebo v Izraeli bola radosť.