"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Triedy kňazov. - 1Rozdelenie Áronových synov: Áronovi synovia: Nadab, Abiu, Eleazar a Itamar. 2Nadab a Abiu zomreli pred svojím otcom; synov nemali, preto kňazskú službu konali Eleazar a Itamar. 3Rozdelil ich Dávid a z Eleazarových synov Sadok a zo synov Itamarových Achimelech. 4A zistilo sa, že čo sa týka mužských hláv, Eleazarových synov bolo viac ako synov Itamarových. Preto zadelili Eleazarovým synom pohlavárov pre šestnásť rodov a Itamarovým synom pre osem rodov. 5Žrebom rozdelili aj tých, aj tých, lebo kniežatá svätyne a Božie kniežatá boli aj z Eleazarových synov, aj z Itamarových synov. 6Popísal ich Natanaelov syn Semeiáš, pisár z rodu Léviho, pred kráľom, kniežatami, kňazom Sadokom, Abiatarovým synom Achimelechom a pred pohlavármi kňazských a levitských rodov: jeden rod sa vyžreboval z Eleazara a jeden sa vyžreboval z Itamara. 7Prvý žreb padol na Jojariba, druhý na Jedeiáša, 8tretí na Harima, štvrtý na Seorima, 9piaty na Melchiáša, šiesty na Majmana, 10siedmy na Akosa, ôsmy na Abiáša, 11deviaty na Jesuu, desiaty na Secheniáša, 12jedenásty na Eliasiba, dvanásty na Jakima, 13trinásty na Hofu, štrnásty na Isbába, 14pätnásty na Belgu, šestnásty na Emera, 15sedemnásty na Hezira, osemnásty na Afsesa, 16devätnásty na Feteiáša, dvadsiaty na Hezechiela, 17dvadsiaty prvý na Jachina, dvadsiaty druhý na Gamula, 18dvadsiaty tretí na Dalaiauho, dvadsiaty štvrtý na Maázáiauho.

19Toto bolo ich poradie v službe, keď išli do Pánovho domu podľa poriadku, ktorý zaviedol ich otec Áron, ako mu prikázal Pán, Boh Izraela.

Triedy levitov. - 20A z ostatných synov Léviho: z Amramových synov Subael, zo Subaelových synov Jehedeiáš. 21Z Rohobiáša: z Rohobiášových synov pohlavár Jesiáš, 22z Isaárovcov Salemot, zo Salemotových synov Jahat, 23… a Jeriauho synovia … druhý Amariáš, tretí Jahaziel, štvrtý Jekmaán. 24Synovia Oziela: Micha, z Michových synov Samir. 25Michov brat Jesiáš, z Jesiášových synov Zachariáš.

26Merariho synovia: Moholi a Musi. Oziauho synovia: Beno. 27Merariho synovia: Beno, Soam, Zachur a Hebri. 28Z Moholiho Eleazar, ktorý nemal synov. 29Z Kisa Kisov syn Jerameel. 30Musiho synovia: Moholi, Eder a Jerimot. To sú Léviho synovia podľa ich rodov.

31Aj oni žrebovali tak ako ich bratia, Áronovi synovia, pred kráľom Dávidom, Sadokom, Achimelechom, pohlavármi rodín, kňazmi a levitmi pohlavára rodiny tak ako najmladšieho brata.