"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Vrátnici. - 1Oddiely vrátnikov: Z Koreovcov Meselemiáš, Koreho syn z Asafových synov. 2Meselemiáš mal synov: prvorodeného Zachariáša, druhého Jadihela, tretieho Zabadiáša, štvrtého Jatanaela, 3piateho Elama, šiesteho Johanana, siedmeho Eljoenaiho. 4Obededom mal synov: prvorodeného Semeiáša, druhého Jozabada, tretieho Joacha, štvrtého Sachara, piateho Natanaela, 5šiesteho Amiela, siedmeho Isachara, ôsmeho Folatiho, lebo Pán ho požehnal. 6Jeho synovi Semeiášovi sa narodili synovia, ktorí vládli vo svojich rodoch, lebo to boli udatní mužovia. 7Semeiášovi synovia: Otni, Rafael, Obed, Elzabad. Jeho bratia, udatní mužovia: Eliu a Samachiáš. 8Títo všetci boli zo synov Obededoma; oni, ich synovia a ich bratia, udatní mužovia súci na službu: šesťdesiatdva Obededomovcov. 9Meselemiáš mal osemnásť udatných synov a bratov. 10Synovia Hosu, zo synov Merariho: pohlavár Semri, (lebo hoci nebol prvorodený, jeho otec ho urobil pohlavárom), 11druhý Helkiáš, tretí Tabeliáš, štvrtý Zachariáš. Všetkých Hosových synov a bratov bolo trinásť.

12Tieto oddiely vrátnikov mali za povinnosť konať stráž podľa pohlavárov mužstiev tak, ako ich bratia mali za povinnosť konať službu v Pánovom dome.

13O každú bránu žrebovali malí i veľkí podľa rodov. 14Žreb na východ padol na Selemiáša. Keď žrebovali pre jeho syna Zachariáša, múdreho radcu, vyšiel mu žreb na sever. 15Pre Obededoma na juh a pre jeho synov na dom zbierok. 16Pre Sefima a Hosu na západ s bránou Šaleket na stúpajúcom chodníku, stráž vedľa stráže. 17Na východ bolo šesť levitov, na sever denne štyria, na juh denne štyria, pri zbierkach dvaja a dvaja, 18pre Parbar na západe dvaja na ceste a dvaja pri Parbare. 19To sú oddiely vrátnikov zo synov Koreho a zo synov Merariho.

Stráž chrámového pokladu. - 20Leviti, ich bratia, ktorí boli nad pokladmi Božieho domu a nad pokladmi zasvätených vecí: 21Zo synov Gersonovca Leladana: pohlavári rodov Gersonovca Leladana boli Jahielovci. 22Jahielovi synovia Zatan a jeho brat Joel boli nad pokladmi Pánovho domu. 23Z Amramovcov, Isaárovcov, Hebronovcov a Ozihelovcov … 24A Subael, syn Mojžišovho syna Gersona, bol kniežaťom nad pokladmi. 25Jeho bratia z Eliezera: jeho syn Rahabiáš, jeho syn Izaiáš, jeho syn Joram, jeho syn Zechri a jeho syn Selemit. 26Tento Selemit a jeho bratia boli nad všetkými pokladmi zasvätených vecí, ktoré zasvätili kráľ Dávid, pohlavári rodov, velitelia tisícok a stotín a vojvodcovia. 27Z vojen a z koristi to zasvätili na opravu Pánovho domu. 28A všetko, čo zasvätil videc Samuel, Kisov syn Šaul, Nérov syn Abner, Joab, syn Sarvie, (alebo) ktorýkoľvek darca, bolo pod rukou Selemita a jeho bratov.

Sudcovia. - 29Z Isaárovcov Choneniáš a jeho synovia boli (určení) pre vonkajšiu službu nad Izraelom, za pisárov a sudcov. 30Z Hebronovcov Hasabiáš a jeho bratia, tisícsedemsto udatných mužov, boli pre správu Izraela za Jordánom na západ vo všetkých Pánových dielach a v kráľovej službe. 31Z Hebronovcov bol Jeriáš pohlavárom Hebronovcov podľa ich rodov a rodín. V štyridsiatom roku Dávidovho kraľovania ich popísali a zistili medzi nimi udatných mužov v galaádskom Jazeri. 32Jeho bratov, udatných mužov, bolo dvetisícsedemsto pohlavárov rodín. Ich ustanovil kráľ Dávid nad Rubenovcami, Gadovcami a polovicou Manassesovho kmeňa vo všetkých Božích a kráľovských veciach.