"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Rodokmeň Rubenov. - 1Synovia Rubena, Izraelovho prvorodeného - lebo on bol prvorodený, ale keď poškvrnil lôžko svojho otca, dostalo sa prvorodenské právo synom Izraelovho syna Jozefa; no nepočítal sa za prvorodeného, 2lebo Júda ostal najmocnejší medzi svojimi bratmi a z neho pochádzajú kniežatá. Jozef mal iba prvorodenské práva. 3Synovia Rubena, Izraelovho prvorodeného, (sú teda): Enoch, Falu, Esron a Karmi … 4Joelovi synovia: jeho syn Samaiáš, jeho syn Gog, jeho syn Semei, 5jeho syn Micha, jeho syn Reiáš, jeho syn Bál, 6jeho syn Béra, ktorého odviedol do zajatia asýrsky kráľ Telgatfalnasar; on bol kniežaťom Rubenovcov. 7A jeho bratia podľa rodín, keď ich počítali podľa rodov: hlava Jehiel a Zachariáš. 8Bál, syn Azazu, syna Joelovho syna Samu, býval v Aroeri až po Nebo a Bálmeon. 9Na východ býval až ako sa vchádza na púšť od rieky Eufrat, lebo mali množstvo dobytka v galaádskej krajine. 10Za Šaulových čias viedli vojnu s Agarejcami; tí padli ich rukou, oni sa však usadili v ich stanoch po celej východnej strane až po Galaád.

Rodokmeň Gadov. - 11Gadovi synovia bývali naproti nim v krajine Bášan až po Selchu: 12Joel predstavený, Safan druhý, ďalej Janai a Safat v Bášane. 13Ich bratia podľa otcovských domov boli: Michael, Mosolam, Sebe, Jorai, Jachan, Zie a Heber, siedmi. 14To sú synovia Abihaila syna Huriho, syna Jaru, syna Galaáda, syna Michaela, syna Jesesiho, syna Jeda, syna Buza. 15Achi, syn Guniho syna Abdiela, bol hlavou ich otcovského domu. 16Bývali v Galaáde, v Bášane a k nemu priliehajúcich osadách a na všetkých pastvinách Saronu až po ich končiny. 17Týchto všetkých spočítali za čias júdskeho kráľa Joatama a za čias izraelského kráľa Jeroboama.

18Synovia Rubena, Gada a polovica Manassesovho kmeňa, siláci, mužovia, ktorí nosia štít a meč, napínajú kušu, sú vycvičení v boji, štyridsaťštyritisícsedemstošesťdesiat takých, čo tiahnu do boja, 19viedli vojnu proti Agarejcom, Iturejcom, Nafisovi a Nodabovi. 20Dostalo sa im pomoci proti nim. Dostali do ruky Agarejcov a všetkých, čo boli s nimi, lebo volali k Bohu v boji a dal sa im uprosiť, pretože dúfali v neho. 21A zajali ich stáda: ich ťavy, päťdesiattisíc, ovce, dvestopäťdesiattisíc, osly, dvetisíc, a ľudských duší stotisíc, 22lebo padlo množstvo prebodnutých; veď ten boj bol od Boha. Potom sa usadili na ich mieste až do zajatia.

Rodokmeň zajordánskych Manassesovcov. - 23Synovia polovice Manassesovho kmeňa bývali v kraji od Bášanu až po Bál-Hermon, Sanir a vrch Hermon. Bolo ich veľa. 24A toto boli hlavy ich rodín: Efer, Jesi, Eliel, Ezriel, Jeremiáš, Odoiáš a Jediel, vojvodcovia, chýrni mužovia, hlavy rodín.

25Ale spreneverili sa Bohu svojich otcov a chodili smilne za bohmi krajiny, ktorých Boh vyhubil pred nimi. 26Preto Boh Izraela povzbudil ducha asýrskeho kráľa Fúla - ducha asýrskeho kráľa Telgatfalnasara - a on odviedol Rubenovcov, Gadovcov a polovicu Manassesovho kmeňa do zajatia do Lahely, do Habora, do Ary a k rieke Gozan až po dnešný deň.

Rodokmeň Léviho. - 27Léviho synovia: Gerson, Kaát a Merari. 28Kaátovi synovia: Amram, Isaár, Hebron a Oziel. 29Amramovi synovia: Áron, Mojžiš a Mária. Áronovi synovia: Nadab a Abiu, Eleazar a Itamar.

30Od Eleazara pochádza Finés, od Finésa pochádza Abisue, 31od Abisua pochádza Boki, od Bokiho pochádza Ozi, 32od Oziho pochádza Zaraiáš, od Zaraiáša pochádza Merajot, 33od Merajota pochádza Amariáš, od Amariáša pochádza Achitob, 34od Achitoba pochádza Sadok, od Sadoka pochádza Achimás, 35od Achimása pochádza Azariáš, od Azariáša pochádza Johanan, 36od Johanana pochádza Azariáš, on konal kňazský úrad v dome, ktorý postavil Šalamún v Jeruzaleme. 37Od Azariáša pochádza Amariáš, od Amariáša pochádza Achitob, 38od Achitoba pochádza Sadok, od Sadoka pochádza Selum, 39od Seluma pochádza Helkiáš, od Helkiáša pochádza Azariáš, 40od Azariáša pochádza Saraiáš, od Saraiáša pochádza Josedek; 41Josedek však odišiel, keď Pán prostredníctvom Nabuchodonozora odviedol Júdu a Jeruzalem do zajatia.