"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Samuel a Pán. - 1Chlapec Samuel posluhoval pred Pánom pod dozorom Héliho. Božie slovo bolo v tých dňoch vzácne a videnie nebolo časté. 2I stalo sa v ktorýsi deň, že Héli ležal na svojom mieste. Oči mu začínali hasnúť, takže nevidel. 3Božie svetlo ešte nevyhaslo a Samuel spal v Pánovom chráme, kde bola archa zmluvy. 4Tu zavolal na Samuela Pán. On odpovedal: "Tu som!" 5Bežal k Hélimu a vravel: "Tu som, pane, volal si ma!" On odvetil: "Nevolal som, spi ďalej!" Odišiel teda a spal. 6Ale Pán volal zasa: "Samuel!" Samuel vstal, išiel k Hélimu a vravel: "Tu som, volal si ma." On odpovedal: "Nevolal som ťa, syn môj, spi ďalej!" 7Samuel však ešte nepoznal Pána, Pánovo slovo sa mu ešte nezjavilo. 8A Pán opäť, tretí raz volal Samuela. On vstal, išiel k Hélimu a vravel: "Tu som, volal si ma." Vtedy Héli pochopil, že chlapca volá Pán. 9A Héli povedal Samuelovi: "Choď, ľahni si. A ak ťa bude zasa volať, povedz: Hovor, Pane, tvoj sluha počúva!" Samuel odišiel a spal na svojom mieste.

10Pán prišiel, zastal si a volal ako predtým: "Samuel, Samuel!" A Samuel odvetil: "Hovor, tvoj sluha počúva!" 11Tu Pán povedal Samuelovi: "Hľa, ja urobím v Izraeli vec, ktorú keď niekto počuje, bude mu cvendžať v obidvoch ušiach. 12V ten deň splním na Hélim všetko, čo som o jeho dome hovoril, od začiatku až do konca. 13Oznámil som mu, že budem večne trestať jeho dom pre hriech, lebo vedel, že sa jeho synovia rúhajú, a nekarhal ich. 14Preto som Héliho domu prisahal: Vinu Héliho domu nemožno nikdy napraviť ani obetami, ani darmi."

15Samuel spal až do rána a potom otvoril dvere Pánovho domu. Samuel sa bál oznámiť videnie Hélimu. 16Ale Héli zavolal Samuela a povedal: "Samuel, syn môj!" On odpovedal: "Tu som." 17I spýtal sa ho: "Čo ti hovoril? Nezataj to predo mnou! Nech ti Boh urobí to a to, ak predo mnou zatajíš niečo z toho, čo ti hovoril!" 18Nato mu Samuel rozpovedal všetko, nezatajil mu nič. A on povedal: "Je Pán. Nech urobí, čo uzná za dobré!"

19Samuel dorastal, Pán bol s ním a ani jednému z jeho slov nedal padnúť na zem, 20takže sa celý Izrael od Danu až po Bersabe dozvedel, že Samuel ako Pánov prorok je spoľahlivý. 21A Pán sa ďalej zjavoval v Šíle, lebo Pán sa zjavoval Samuelovi v Šíle podľa Pánovho slova.