"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Šaul pri veštici. - 1V tie dni stiahli Filištínci svoje vojská do vojny. Išli bojovať proti Izraelitom. Vtedy Achis povedal Dávidovi: "Ber na vedomie, že pôjdeš so mnou do tábora, aj tvoje mužstvo." 2Dávid odpovedal Achisovi: "Teraz sa dozvieš, čo urobí tvoj sluha." Achis povedal Dávidovi: "Preto ťa ustanovujem za svojho telesného strážcu."

3Samuel zomrel. Oplakával ho celý Izrael a pochovali ho v jeho meste, v Ráme. Šaul však odstránil z krajiny vyvolávačov duchov mŕtvych a veštcov.

4Filištínci sa zhromaždili, prišli do Sunamu a tam sa utáborili. Šaul zhromaždil celý Izrael a táborili v Gelboe. 5Keď Šaul videl tábor Filištíncov, bál sa a srdce sa mu veľmi chvelo. 6Šaul sa dopytoval Pána, ale Pán mu neodpovedal ani vo sne, ani pomocou urim, ani prostredníctvom prorokov. 7Nato Šaul povedal svojim sluhom: "Pohľadajte mi nejakú ženu, ktorá vyvoláva duchov, pôjdem k nej a jej sa budem dopytovať." Jeho sluhovia mu odpovedali: "Hľa, v Endore je žena, ktorá vyvoláva duchov!" 8Nato sa Šaul prestrojil, obliekol si iné šaty a išiel ta s dvoma mužmi. K žene prišli v noci. I povedal: "Vešti mi pomocou ducha a vyvolaj mi, koho ti poviem!" 9Žena mu odpovedala: "Však ty vieš, čo urobil Šaul. Že vyhubil z krajiny vyvolávačov duchov a veštcov. Nuž prečo mi staviaš osídlo a chceš ma pripraviť o život?" 10Ale Šaul sa jej zaprisahal na Pána: "Ako žije Pán, nezastihne ťa pre túto vec nijaký trest." 11Žena sa ho opýtala: "Koho ti mám vyvolať?" Odpovedal: "Samuela mi vyvolaj!" 12Len čo však žena uvidela Samuela, hlasno vykríkla a povedala Šaulovi: "Prečo si ma podviedol? Veď ty si Šaul!" 13Kráľ jej povedal: "Neboj sa! Čo vidíš?" Žena odpovedala Šaulovi: "Ducha vidím vystupovať zo zeme." 14Hovoril jej: "Ako vyzerá?" Odpovedala: "Vystupuje starý muž, je zahalený do plášťa." Vtedy poznal Šaul, že je to Samuel, i sklonil sa tvárou k zemi a klaňal sa.

15Samuel hovoril Šaulovi: "Prečo ma znepokojuješ, že ma nechávaš vystúpiť?" Šaul odpovedal: "Som vo veľkej úzkosti. Filištínci bojujú proti mne, Boh však odstúpil odo mňa a nedal mi odpoveď ani prostredníctvom prorokov, ani vo sne. Preto som volal teba, aby si mi oznámil, čo mám robiť." 16Samuel odpovedal: "A prečo sa spytuješ mňa, keď ťa Pán opustil a stal sa ti nepriateľom? 17Pán ti urobil, čo predpovedal cezo mňa: Pán ti vytrhol z ruky kráľovstvo a dal ho tvojmu blížnemu Dávidovi, 18lebo si nepočúval Pánov hlas a nesplnil si jeho hnev na Amalekitoch; preto sa stala tá vec, čo ti dnes urobil Pán. 19A Pán vydá s tebou aj Izraelitov do ruky Filištíncov. Ty a tvoji synovia budete zajtra so mnou, tábor Izraelitov tiež vydá do ruky Filištíncov."

20Šaul padol hneď celou postavou na zem a veľmi sa bál pre Samuelove slová. Aj tak nemal v sebe sily, lebo celý deň a celú noc nič nejedol. 21Vtom žena pristúpila k Šaulovi a videla, že je veľmi vydesený. I povedala mu: "Vidíš, tvoja služobnica počúvala na tvoj hlas. Život som si vystavila nebezpečenstvu a uposlúchla som tvoje slová, ktoré si mi povedal. 22Nuž vypočuj teraz ty hlas svojej služobnice! Predložím ti smidku chleba, jedz, aby si mal silu, keď sa vydáš na cestu." 23Ale odmietol a povedal: "Nebudem jesť!" Len keď naliehali naň jeho sluhovia aj žena, poslúchol na ich slová, vstal zo zeme a sadol si na lôžko. 24Žena mala doma kŕmené teliatko, rýchlo ho zabila, potom vzala múku, zamiesila ju a upiekla z nej nekvasený chlieb. 25Položila to pred Šaula a jeho sluhov a oni jedli. Potom vstali a v tú istú noc odišli.