"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Kadidlový oltár. - 1Zhotovíš aj oltár na pálenie kadidla! Urobíš ho z akáciového dreva, 2lakeť dlhý a lakeť široký, teda štvorcový, a dva lakte vysoký! Jeho rohy budú z neho vyčnievať. 3Obložíš ho čistým zlatom, aj jeho dosku a jeho steny dookola, aj jeho rohy, a dookola ho obrúbiš zlatým vencom! 4Pod veniec zhotovíš na obe strany po dva zlaté krúžky a pripevníš ich na oboch stranách, aby sa cez ne dali pretiahnuť tyče a aby bolo možno oltár nosiť. 5Tyče urobíš z akáciového dreva a obiješ ich zlatom! 6A postavíš ho pred oponu, ktorá visí pred archou zákona, pred zľutovnicu, čo je nad zákonom, kde sa ti budem ja zjavovať. 7Áron bude na ňom spaľovať voňavé kadidlo. Bude ho páliť každé ráno, keď upraví lampy. 8Aj v podvečer ho zapáli, keď rozsvieti lampy. To bude vaša pravidelná kadidlová obeta pred Pánom z pokolenia na pokolenie. 9Na ňom nesmiete obetovať iné kadidlo, ani zápalnú obetu, ani obetu jedál, ani vylievať naň tekutú obetu. 10Áron na ňom raz do roka vykoná zmierny obrad s krvou obetovanou za hriechy, čo je na zmierenie. Zmierenie vykoná na ňom raz do roka a bude to z pokolenia na pokolenie. On bude presvätý Pánovi."

Daň z hlavy pre svätyňu. - 11Potom Pán prikázal Mojžišovi: 12"Keď budeš zisťovať počet Izraelitov, ktorí podliehajú sčítaniu, nech pri sčítaní každý odovzdá Pánovi výkupné za svoj život, aby ich pri sčítaní nezastihlo nešťastie. 13Každý, kto prejde sčítaním, dá pol šekla podľa váhy svätyne - šekel sa ráta za dvadsať gerov -, pol šekla je poplatok pre Pána. 14Každý, kto podlieha sčítaniu, od dvadsiateho roku nahor, musí odovzdať poplatok pre Pána. 15Bohatý nedá viac a chudobný nedá menej ako pol šekla, keď budú dávať Pánovi poplatok za svoj život. 16A ty povyberáš výkupné od Izraelitov a použiješ ho na vyhotovenie stanu zjavenia, aby ono pripamätúvalo pred Pánom Izraelitov a aby ste (takto) vykúpili svoje životy."

Medené umývadlo. - 17Potom Pán hovoril Mojžišovi: 18"Urobíš medenú nádrž s medeným podstavcom na umývanie a postavíš ju medzi stanom zjavenia a oltárom a naleješ do nej vody. 19Áron a jeho synovia si v nej budú umývať ruky a nohy; 20keď budú mať vojsť do stanu zjavenia, umyjú sa vodou, aby neumreli, a takisto, keď sa budú približovať k oltáru, aby konali službu a aby obetovali zápalnú obetu Pánovi. 21Umyjú si teda ruky a nohy, aby nezomreli. To bude pre nich trvalým predpisom; preň a pre jeho potomkov z pokolenia na pokolenie."

Olej na svätenie. - 22Ďalej Pán prikázal Mojžišovi: 23"Vezmeš voňavé látky najlepšieho druhu: päťsto šeklov najjemnejšej myrhy a polovicu tohto, teda dvestopäťdesiat šeklov voňavej škorice a dvestopäťdesiat šeklov voňavého puškvorca, 24päťsto šeklov kasie podľa váhy svätyne a jeden hin olivového oleja. 25Z toho pripravíš svätý olej na pomazanie, prenikavo voňajúcu masť, ako robieva olejkár. 26Týmto pomažeš stan zjavenia a archu zákona, 27stôl so všetkým jeho náradím, svietnik s jeho náčiním a kadidlový oltár; 28aj oltár na zápalné obety so všetkým jeho príslušenstvom a umývadlo s jeho podstavcom. 29Takto ich posvätíš a budú presväté. Každý, kto sa ich dotkne, bude zasvätený. 30Pomažeš aj Árona a jeho synov a posvätíš ich, aby mi slúžili ako kňazi. 31A Izraelitom prikážeš: »Pre vás to bude svätý olej pomazania z pokolenia na pokolenie; 32nesmie sa vyliať na telo človeka a takýmto miešaním sa nesmie pripravovať nijaký iný olej, lebo je svätý a bude vám za svätý! 33Kto by si podobným spôsobom pripravil takúto miešaninu, alebo niečo by z nej dal nepovolanému, musí byť vyhubený zo svojho ľudu!«"

Zloženie kadidla. - 34Pán prikázal Mojžišovi aj toto: "Vezmeš voňavé látky: stakte, lastúrové kadidlo, galban a priesvitné kadidlo, všetko v rovnakých čiastkach, 35a pripravíš z toho kadidlo, silnú zmiešaninu, ako robieva voňavkár, zmiešané so soľou, čisté, na posvätné používanie. 36Čiastku z toho roztlčieš na jemný prach a niečo z toho položíš pred zákon do stanu zjavenia, kde sa ti budem zjavovať: to bude pre vás presvätou vecou! 37Kadidlo v takom zložení, aké pripravíš, nesmiete pre seba zarábať; bude ti sväté pre Pána. 38Kto by si však pripravil také, ako je toto, a chcel by sa kochať v jeho príjemnej vôni, nech je vyhubený zo svojho ľudu!"