"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Vyslobodenie Izraelitov z egyptského otroctva, 1 - 18

Jakubovo potomstvo vzrástlo v Egypte v národ. - 1Toto sú mená Izraelových synov, ktorí prišli do Egypta s Jakubom. Každý prišiel so svojou rodinou: 2Ruben, Simeon, Lévi a Júda, 3Isachar, Zabulon a Benjamín, 4Dan a Neftali, Gad a Aser. 5Všetkých duší, vlastných Jakubových potomkov bolo sedemdesiat duší. Jozef bol už v Egypte.

6Keď Jozef zomrel i jeho bratia a celé to pokolenie, 7Izraeliti sa veľmi rozmnožili, a rozrástli a boli takí mocní, že krajina bola nimi preplnená.

8Keď potom v Egypte nastúpil nový kráľ, ktorý Jozefa nepoznal, 9povedal svojmu ľudu: "Hľa, izraelský ľud je mocnejší a početnejší ako my. 10Podniknime niečo a šikovne zabráňme, aby sa ďalej nerozmnožoval a - keby nastala vojna - aby sa azda nepripojil k našim nepriateľom, nebojoval proti nám a potom z krajiny neodišiel." 11I ustanovili nad ním pracovných dozorcov, aby ho utláčali ťažkými robotami: staval totiž faraónovi zásobovacie mestá Pitom a Rameses. 12Ale čím viac ho utláčali, tým väčšmi sa rozmnožoval a rozrastal, takže sa Izraelitov priam desili. 13Preto Egypťania neľudsky hnali Izraelitov do práce 14a ich život robili neznesiteľným ťažkou robotou s hlinou a tehlami a rozličnými poľnými prácami - všetkými robotami, do ktorých ich násilne nútili.

Faraón vydáva rozkaz zabíjať hebrejské nemluvňatá. - 15A egyptský kráľ rozkázal hebrejským babiciam, z ktorých jedna sa volala Sefora a druhá Fua: 16"Keď pomáhate Hebrejke pri pôrode, dávajte pozor na pohlavie! Ak je to chlapec, zabite ho, ak dievča, nech ostane nažive!" 17Ale babice sa báli Boha a nerobili, ako im rozkázal egyptský kráľ; nechávali chlapcov nažive. 18Tu si dal egyptský kráľ babice zavolať a povedal im: "Čo to robíte, že nechávate chlapcov nažive?!" 19Babice však odpovedali faraónovi: "Hebrejky nie sú ako egyptské ženy, to sú zvieratá! Kým k nim dôjde babica, ony porodia." 20Boh babiciam preukazoval dobrodenia a ľud vzrastal a silnel. 21A keďže sa babice báli Boha, on ich obdaril početným potomstvom.

22Preto faraón rozkázal všetkému svojmu ľudu: "Každého chlapca čo sa narodí Hebrejom, hoďte do Nílu, každé dievča nechajte žiť!"