"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Spustošenie Egypta. - 1Pán prehovoril ku mne takto: 2"Syn človeka, prorokuj a povedz: Toto hovorí Pán:

Kvíľte! Ach, ach, to je deň!

3

Veď je blízo deň,
áno, blízo je deň Pána,
deň to oblačný,
bude to čas národov.

4

Príde meč na Egypt,
v Etiópsku bude strach,
keď budú v Egypte padať ranení,
keď odnesú jeho bohatstvo,
keď podvrátia jeho základy.

5

Kuš, Pút, Lúd a celá tá zberba,
Chub a synovia spojeneckej krajiny
spolu popadajú pod mečom.

6

Toto hovorí Pán:
Padnú, čo sa opierajú o Egypt,
klesne totiž jeho pyšná moc,
od Magdoly až po Syene
zrútia sa v ňom pod mečom
- hovorí Pán, Jahve.

7Spustnutí budú uprostred spustnutých krajín a jeho mestá budú opustené uprostred opustených miest. 8I budú vedieť, že ja som Pán, keď v Egypte podložím oheň a zlomia sa všetci jeho pomocníci. 9V ten deň vyjdú odo mňa posli na člnoch, aby podesili bezpečnosť Etiópie; a bude u nich zdesenie ako v deň Egypta, lebo veru to príde.

10Toto hovorí Pán, Jahve: Prostredníctvom babylonského kráľa Nabuchodonozora urobím koniec zástupu Egypta. 11On a jeho ľud s ním - najväčší násilníci národov - budú privedení znivočiť krajinu, vytasia svoje meče proti Egyptu a naplnia krajinu ranenými. 12Vtedy z riek urobím suchú zem; krajinu vydám do ruky zločincov a prostredníctvom cudzincov znivočím krajinu a všetko, čo je v nej; ja, Pán, som hovoril.

13Toto hovorí Pán, Jahve: Vyhubím sochy a vyničím modly z Memfisu, nebude viac kniežaťa z egyptskej krajiny, v egyptskej krajine rozšírim strach. 14Spustoším Patros, v Tanise podložím oheň a v Tébach zavediem súdy. 15Vylejem svoj hnev na Pelusium, pevnosť Egypta, a vyhubím zástup Téb. 16V Egypte podložím oheň, v kŕčoch sa bude zvíjať Pelusium, Téby budú rozbité a v Memfise bude úzkosť deň čo deň. 17Mladíci Heliopolisu a Bubastisu padnú pod mečom a pôjdu do zajatia. 18V Tafnese sa zatmie deň, keď tam polámem berly Egypta a bude koniec jeho pyšnej moci; pokryje ho oblak a jeho dcéry pôjdu do zajatia. 19V Egypte prevediem súdy a budú vedieť, že ja som Pán."

Zláme sa rameno faraónovo. - 20V jedenástom roku, siedmy deň prvého mesiaca, prehovoril Pán ku mne takto: 21"Syn človeka, zlomil som rameno faraóna, egyptského kráľa, a veru ho neobviažu, aby sa vyhojilo, nedajú obväz na zavinutie, aby zmocnelo a mohlo chytiť meč. 22Preto takto hovorí Pán, Jahve: Veru som proti faraónovi, egyptskému kráľovi, zlámem jeho rameno, to zdravé i to zlomené, a vyrazím mu meč z ruky. 23A Egypt rozhádžem medzi národy a rozosejem po krajinách. 24Upevním rameno babylonského kráľa a svoj meč vložím do jeho ruky, faraónove ramená však dolámem, že bude pred ním stenať, ako stenú ranení. 25Ramená babylonského kráľa upevním, ale faraónove ramená klesnú. I budú vedieť, že ja som Pán, keď dám svoj meč do ruky babylonského kráľa, ktorý ho vystrie na egyptskú krajinu. 26A Egypt rozhádžem medzi národy a rozosejem ich po krajinách, vtedy budú vedieť, že ja som Pán."