"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Proti Týru. - 1V jedenástom roku, prvý deň mesiaca, prehovoril ku mne Pán takto: 2"Syn človeka, pretože Týrus hovorí proti Jeruzalemu:

»Haha, dolámala sa
brána národov,
obrátila sa ku mne;
preplnená - spustla« -

3preto takto hovorí Pán, Jahve: Hľa, som proti tebe, Týrus, a privediem proti tebe mnohé národy, ako more privaľuje svoje vlny. 4Zrúcajú múry Týru a pováľajú jeho veže. Potom z neho povymetám jeho prach a premením ho na holú skalu. 5Sušiarňou pre siete bude uprostred mora, lebo som hovoril ja, hovorí Pán, Jahve. Bude za korisť národom. 6A jeho dcéry, ktoré sú na pevnine, budú pozabíjané mečom a budú vedieť, že ja som Pán.

7Lebo toto hovorí Pán, Jahve: Hľa, ja privediem proti Týru Nabuchodonozora, babylonského kráľa, od severu, kráľa kráľov s koňmi, vozmi, jazdcami a zástupom početných národov. 8Tvoje dcéry na pevnine pozabíja mečom, proti tebe však postaví val, nakopí proti tebe násyp a zhotoví proti tebe štít. 9Údermi svojich baranov sa pustí do tvojich múrov a svojimi zbraňami zrúca tvoje veže. 10Pre nával jeho koní pokryje ťa prach, od lomozu jazdcov, kolies a vozov zatrasú sa ti múry, keď vtiahne do tvojich brán, ako sa tiahne do dobytého mesta. 11Kopytami svojich koní rozšliape všetky tvoje ulice, tvoj ľud pozabíja mečom a tvoje mocné stĺpy sa zrútia na zem. 12Vykoristia tvoje bohatstvo a vylúpia tvoj tovar, zrúcajú tvoje múry a tvoje skvostné domy zváľajú; kamene, drevá a prach z teba pohádžu doprostred vody. 13Urobím koniec zvuku tvojich piesní a viac nebude znieť hlas tvojich hárf. 14Obrátim ťa na holú skalu, na sušiareň pre siete; nepostavia ťa viac, pretože ja, Pán, som hovoril," hovorí Pán, Jahve.

15Toto hovorí Pán, Jahve, Týru: "Či sa nebudú triasť od lomozu tvojho pádu ostrovy, keď budú stonať ranení, keď bude v tvojom strede zabíjať meč? 16A zostúpia zo svojich trónov všetky kniežatá mora, zložia svoje plášte, vyzlečú svoje pestré rúcha, oblečú sa do smútku, budú sedieť na zemi, podchvíľou sa budú triasť a budú zdesení pre teba. 17Začnú o tebe žalospev a povedia ti:

Akože si len zhynula,
obyvateľka morí,
mesto vychvaľované,
v mori mocným čos’ bolo
spolu s obyvateľmi,
ktorí zastrašovali
všetkých jeho občanov.

18

Včuľ sa chvejú pobrežia,
keď je deň tvojho pádu,
a trasú sa ostrovy
mora, takto keď mizneš.

19Lebo toto hovorí Pán, Jahve: Keď urobím z teba spustošené mesto, podobné mestám neobývaným, keď zavalím nad tebou priepasť a pokryje ťa množstvo vôd, 20vtedy ťa zvrhnem s tými, čo zostupujú do jamy k dávnemu ľudu, dám ti bydlisko v krajine podsvetia, v pradávnych spustliskách s tými, čo zostupujú do jamy, aby si nebolo obývané, aby si neostalo v krajine živých. 21Odovzdám ťa hrôzam, nebude ťa; budú ťa hľadať, no nikdy viac ťa nenájdu," hovorí Pán, Jahve.