"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

1(2)

»Poďte, vráťme sa k Pánovi,
lebo on nás poranil a on nás uzdraví,
udrel nás, ale ošetrí.

2(3)

Oživí nás po dvoch dňoch,
na tretí deň nás vzkriesi
a žiť budeme pred jeho tvárou.

3

Poznajme, usilujme sa poznať Pána:
jeho východ je pripravený sťa zora
a príde nám ako včasný dážď
i ako dážď neskorý na zem.«

Národ sa nenapravil

4

Čo si s tebou počať, Efraim?
Čo si s tebou počať, Júda?
Vaša láska je ako ranný oblak
a ako rosa, ktorá pominie za rána.

5

Preto som ich okresával skrze prorokov,
zabíjal slovami svojich úst,
aby tvoja spravodlivosť vyšla ako svetlo.

6

Lebo milosrdenstvo chcem, a nie obetu
a poznanie Boha viac ako celopaly.

7

Oni však zrušili zmluvu ako Adam,
tam mi zostali neverní.

8

Galaád je mesto zločincov,
plný krvavých šľapají.

9

Ako hrdlo zločincov je zástup kňazov,
zabíjali na ceste do Sichemu,
áno, zločin páchali.

10

V dome Izraela videl som ohavnosť,
je tam smilstvo Efraima,
poškvrnil sa Izrael.

11

Aj ty si, Júda, chystaj žatvu,
až obrátim osud svojho ľudu.