"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Falošnosť Izraela

1

Klamstvom ma obkľúčil Efraim,
lesťou dom Izraela a Júdu,
Pán sa jednako pridal k nim,
budú sa volať svätým ľudom Božím."

2(1)

Efraim pasie za vetrom,
za východným vetrom ženie sa celý deň,
množí lož a pustošenie.
S Asýrskom uzatvárajú zmluvu
a vlečú olej do Egypta.

3(2)

Pán má spor s Júdom,
chce strestať Jakuba podľa jeho ciest,
podľa jeho skutkov mu odplatí.

4(3)

V lone podchytil svojho brata
a vo svojej sile s Bohom zápasil.

5(4)

Zápasil s anjelom a zvíťazil,
plakal a uprosoval ho;
v Beteli ho našiel,
tam s ním hovoril.

6(5)

Pán je Boh zástupov,
Jahve je jeho meno.

7(6)

Ty sa však vráť k svojmu Bohu,
zachovaj lásku a spravodlivosť
a ustavične vo svojho Boha dôveruj.

8(7)

V ruke Kanaánu je falošná váha,
rád utláča.

9(8)

I hovorí Efraim: "Veru som zbohatol,
nahonobil som si majetok."
Všetky jeho zisky nevystačia mu
pre hriech, ktorého sa dopustil.

10(9)

"Ale ja som Pán, tvoj Boh,
až od egyptskej krajiny;
zasa ťa ubytujem v stanoch
ako za dní slávnosti.

11(10)

A hovoril som k prorokom,
dal som mnohé videnia
a prostredníctvom prorokov
som v podobenstvách hovoril."

12(11)

V hriešnom Galaáde boli ničomní,
v Galgale obetovali býkom,
aj ich oltáre budú
ako hromady v brázdach na poli.

13(12)

Jakub utiekol na polia Aramu,
Izrael slúžil za ženu,
za ženu strážil (stáda).

14(13)

Ale prostredníctvom proroka
vyviedol Pán Izrael z Egypta
a prorok ho strážil.

15(14)

Efraim ma trpko popudzoval;
no uvrhne naň jeho krvilačnosť
a vráti mu hanbu jeho Pán.