"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Starosť o svietnik. - 1A Pán hovoril Mojžišovi: 2"Hovor Áronovi a povedz mu: Keď budeš umiestňovať lampy, hľaď na to, aby sedem lámp osvetľovalo priestor pred svietnikom!" 3A Áron urobil tak: lampy nasadil z prednej strany svietnika, ako prikázal Pán Mojžišovi. 4A svietnik vyhotovili takto: ukovali ho zo zlata, ukovali ho od nohy až po jeho kvietky podľa vzoru, ktorý ukázal Mojžišovi Pán. Tak teda zhotovil svietnik.

Svätenie levitov. - 5Pán hovoril Mojžišovi: 6"Vezmi spomedzi Izraelitov levitov a očisť ich! 7A takto ich očistíš: Pokropíš ich očistnou vodou, potom sa britvou oholia na celom tele, vyperú si šaty a očistia sa. 8Nato privedú mladého býka a k tomu príslušnú potravinovú obetu, jemnú múku, poliatu olejom; na obetu za hriech vezmeš však iného býka. 9Potom levitov postavíš pred stánok zjavenia a zhromaždíš celú izraelskú pospolitosť. 10Tu levitov predvedieš pred Pána a Izraeliti vložia na nich svoje ruky.

11Áron potom levitov podá ako podávaciu obetu Izraelitov pred Pánom. Takto potom budú môcť konať službu. 12Po tomto leviti vložia ruky na hlavu býčkov, z ktorých jeden sa bude obetovať ako obeta za hriech a druhý ako celostná žertva Pánovi, aby sa levitom sprostredkovalo zmierenie. 13Potom levitov postavíš pred Árona a pred jeho synov a podáš ich ako podávaciu obetu Pánovi. 14Takto oddelíš levitov spomedzi Izraelitov, aby leviti boli moji. 15Potom sa teda leviti budú môcť ujať služby pri stánku zjavenia. Musíš ich však očistiť a podať ako podávaciu obetu, 16lebo oni sú celkom odovzdaní spomedzi Izraelitov; ja som ich prijal namiesto všetkých prvorodených, ktorí otvárajú materské lono. 17Veď moje je všetko prvorodené z ľudí i z dobytka u Izraelitov. V deň, keď som v egyptskej krajine pobil všetko prvorodené, zasvätil som si ich pre seba. 18Levitov som si teda vzal namiesto prvorodených Izraelitov 19a odovzdávam ich úplne Áronovi a jeho synom, aby sa starali o službu v stánku zjavenia v zastúpení Izraelitov a aby dali za Izraelitov zadosťučinenie, žeby neprišlo na Izraelitov nešťastie, keby sa Izraeliti priblížili k svätyni."

20Mojžiš, Áron a celá izraelská pospolitosť urobili s levitmi tak, celkom tak, ako o levitoch nariadil Mojžišovi Pán. Tak s nimi urobili. 21Leviti sa teda dali zmieriť, vyprali si šaty a Áron ich podával ako podávaciu obetu Pánovi a vykonal s nimi obrad zmierenia, aby ich očistil. 22Potom leviti pod dozorom Árona a jeho synov nastúpili službu pri stánku zjavenia; ako Pán nariadil o levitoch Mojžišovi, tak s nimi urobili.

O služobnom veku levitov. - 23Pán hovoril Mojžišovi: 24"O levitoch platí toto: Od dvadsiateho piateho roku nahor sú povinní konať službu pri stánku zjavenia. 25Po päťdesiatom roku sa utiahnu, prestanú konať službu pri stánku zjavenia. 26Budú však nápomocní svojim bratom pri stánku zjavenia a budú aj potom bedliť nad tým, čo sa im zverí. Službu však konať nebudú. Tak to zariadiš s levitmi pokiaľ ide o vykonávanie ich služby."