"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Strieborné trúbky. - 1Pán hovoril Mojžišovi: 2"Urob si dve strieborné trúbky! Vyhotov ich kované! Budú ti na zvolávanie pospolitosti a na znamenie, kedy sa pohnúť s táborom. 3Keď sa na ne zatrúbi, zhromaždí sa všetok ľud k tebe pri vchode stánku zjavenia; 4keď sa zatrúbi na ne len raz, dostavia sa k tebe kniežatá, pohlavári Izraelových tisícov, 5keď sa zatrúbi trhano, dajú sa na pochod tí, čo táboria na východe, 6keď sa trhano zatrúbi druhý raz, dajú sa na pochod tí, čo táboria na juhu. Takisto trhano sa zatrúbi na znak, že sa majú dať na pochod aj ostatní. 7Keď sa bude zvolávať pospolitosť, bude sa tiež trúbiť, ale nie trhano.

8Na trúbkach budú trúbiť Áronovi synovia, kňazi. Toto nech je pre vás večne platným predpisom pre všetky pokolenia! 9A keď budete už vo svojej krajine tiahnuť do boja proti nepriateľovi, ktorý vás bude utláčať, zatrúbite na týchto trúbkach trhano. Vtedy si Pán, váš Boh, spomenie na vás a vy nájdete ochranu pred svojím nepriateľom. 10Na trúbkach budete trúbievať aj v dňoch svojej radosti, na sviatky a na novmesiace pri svojich celostných žertvách a pokojných obetách. Ony vás pripomenú vášmu Bohu. Ja, Pán, som váš Boh!"

Cesta od Sinaja do Kádeša, 10,11 - 20,13

Odchod od Sinaja. - 11V druhom roku, v druhom mesiaci, na dvadsiaty deň mesiaca sa oblak zdvihol z príbytku zákona. 12Izraeliti sa dali na pochod a po skupinách tiahli z púšte Sinaj, až sa oblak zniesol dolu na púšti Fáran.

13To bolo prvý raz, čo sa pohli na Pánov rozkaz, ktorý im dal prostredníctvom Mojžiša. 14Prvá sa pohla zástava tábora Júdových synov, voj za vojom, a na čele ich vojov bol Aminadabov syn Nahason. 15Voj kmeňa Isacharových synov viedol Suarov syn Natanael 16a voj kmeňa Zabulonových synov viedol Helonov syn Eliab. 17Keď sa rozobral stánok, pohli sa Gersonovci a Merarovci, ktorí nosili stánok. 18Potom sa dala na pochod zástava Rubenovho tábora, voj za vojom, a na čele ich vojov bol Sedeurov syn Elisur. 19Voj kmeňa Simeonových synov viedol Surišadaiho syn Salamiel 20a voj kmeňa Gadových synov viedol Duelov syn Eliasaf. 21Nato sa pohli Kaátovci, ktorí nosili svätyňu. 22Potom sa pohla zástava tábora Efraimových synov, voj za vojom. Na čele jeho vojov bol Amiudov syn Elisama. 23Voj kmeňa Manassesových synov viedol zasa Fadasurov syn Gamaliel 24a voj kmeňa Benjamínových synov viedol Gedeonov syn Abidan. 25Napokon sa dala na pochod zástava tábora Danových synov, voj za vojom zakľučovali celý tábor a na čele jeho vojov bol Amišadaiho syn Ahiezer. 26Voj kmeňa Aserových synov viedol Ochranov syn Fegiel 27a voj kmeňa Neftaliho synov viedol Enanov syn Ahira. 28Toto bolo poradie za pochodu, pri ktorom Izraeliti tiahli voj za vojom.

Mojžiš prosí Hobaba, aby išiel s Izraelitmi. - 29Mojžiš povedal svojmu švagrovi, Raguelovmu synovi, Madiánčanovi Hobabovi: "Ideme na miesto, o ktorom Pán povedal: »Dám ho vám!« Poď s nami! Odvďačíme sa ti. Veď Pán prisľúbil Izraelovi mnoho dobrého!" 30On mu však odvetil: "Ja nepôjdem, vrátim sa do svojej krajiny k svojmu príbuzenstvu." 31Tu mu Mojžiš povedal: "Neopúšťaj nás! Veď ty poznáš miesta, kde by sme mohli na púšti táboriť, budeš naším sprievodcom. 32Ak pôjdeš s nami, dáme ti čiastku z dobra, ktoré nám uštedrí Pán!" 33A tak tiahli od Pánovho vrchu tri dni cesty. Archa zmluvy išla tri dni cesty pred nimi, aby vyhľadala pre nich táborisko. 34Keď sa pohli, cez deň bol nad nimi Pánov oblak, 35a keď sa pohýnala archa, Mojžiš hovorieval:

"Vstaň, Pane, nech sa rozpŕchnu tvoji nepriatelia
a nech sa dajú na útek pred tebou tí, čo ťa nenávidia!"

36Keď sa zastavovala, vravieval:

"Vráť sa, Pane, k množstvu Izraelovho vojska!"