"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Hranice prisľúbenej zeme. - 1Pán hovoril Mojžišovi: 2"Toto prikáž Izraelitom: Keď prídete do krajiny Kanaán, toto bude vaše územie, ktoré vám pripadne za dedičný majetok: krajina Kanaán v celom svojom rozsahu. 3Vaše hranice budú od púšte Sin popri Edomsku. Južná hranica sa začne na východe, na južnom konci Soľného mora, 4potom vaša hranica pôjde južne od Škorpiónového návršia a prejde cez Senu, kým sa neskončí južne od Kadešbarny. Odtiaľ pôjde ďalej k Hasar-Adaru a dosiahne Asemonu. 5Od Asemony hranica zahne k Egyptskému potoku a skončí pri Mori. 6Západnou hranicou bude pre vás Veľké more - ono bude vašou západnou hranicou. 7A toto bude pre vás severnou hranicou: od Veľkého mora pôjde vaša hraničná čiara až k vrchu Hor. 8Od vrchu Hor pôjde hraničná čiara až na miesto, kade sa ide do Ematu, a hranica dosiahne až Sedad. 9Potom hranica pôjde cez Sifron a dosiahne svoj konečný bod pri Hasar-Enan. To bude vaša severná hranica. 10Ako východnú hranicu si určite čiaru od Hasar-Enanu ku Sefame. 11Od Sefamy pôjde hranica dolu ku Reble východne od Ain. Potom zíde ešte nižšie a dotkne sa horského hrebeňa východne od Genezaretského jazera. 12Potom hranica pôjde dolu k Jordánu a skončí sa pri Soľnom mori. Toto budú hranice vašej krajiny dookola."

13Mojžiš nariadil Izraelitom: "Toto je krajina, ktorú dostanete lósom do vlastníctva a ktorú Pán kázal prideliť deviatim a polovici kmeňa. 14Lebo rodiny Rubenovho kmeňa a Gadovho kmeňa a polovica Manassesovho kmeňa svoj dedičný podiel už dostali. 15Dva a pol kmeňa obsiahlo svoj dedičný podiel za Jordánom naproti Jerichu, na východ, oproti východu slnka."

Mená tých, čo majú rozdeľovať krajinu. - 16Pán hovoril Mojžišovi: 17"Toto sú mená mužov, ktorí vám rozdelia krajinu: kňaz Eleazar a Nunov syn Jozue, 18ďalej priberiete na rozdelenie krajiny po jednom kniežati z každého kmeňa; 19a mená tých mužov sú: Z Júdovho kmeňa Jefonov syn Kaleb; 20zo Simeonovho kmeňa Amiudov syn Samuel; 21z Benjamínovho kmeňa Chaselonov syn Elidad; 22z Danovho kmeňa Jogliho syn Boki; 23z Jozefových synov z kmeňa Manassesovho Efodov syn Haniel; 24z kmeňa Efraimovho Seftanov syn Kamuel; 25zo Zabulonovho kmeňa Farnachov syn Elisafan; 26z Isacharovho kmeňa Ozanov syn knieža Faltiel; 27z Aserovho kmeňa Salomiho syn Ahiud; 28z Neftaliho kmeňa Amiudov syn Fedael." 29To sú tí, ktorým Pán prikázal rozdeliť Izraelitom ich dedičný podiel v kanaánskej krajine.