"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Vyzvedači v Jerichu, 2,1-24

Rachab zachraňuje vyzvedačov. - 1Nunov syn Jozue vyslal tajne zo Setim na výzvedy dvoch mužov a prikázal im: "Choďte, prezrite krajinu a najmä Jericho!" Nato odišli. Prišli do domu neviestky menom Rachab, kde chceli prenocovať. 2Kráľ Jericha však dostal správu: "V noci sem vošlo niekoľko Izraelitov vyzvedať krajinu!" 3A kráľ Jericha poslal Rachabe odkaz: "Vydaj mužov, ktorí prišli k tebe a ubytovali sa v tvojom dome! Prišli vyzvedať celú krajinu." 4Ale žena vzala obidvoch mužov a ukryla ich. Potom vravela: "Je pravda, prišli ku mne dvaja mužovia, ale ja som nevedela, odkiaľ sú. 5Keď mali za tmy zatvoriť bránu, mužovia vyšli. Ale kam šli, to neviem. Rýchle utekajte za nimi! Azda ich ešte dohoníte."

6Potom ich vyviedla na strechu (svojho domu) a ukryla pod ľanovým pazderím, ktoré mala rozložené na streche. 7Mužovia však, (ktorí došli s odkazom) prenasledovali ich smerom k Jordánu až po brody: keď prenasledovatelia vyšli, mestskú bránu hneď zatvorili.

Vyzvedači sľubujú Rachabe ochranu. - 8Prv, než usnuli (tí, čo sa ukrývali), žena vystúpila k nim na strechu 9a vravela mužom: "Viem, že vám Pán dal túto krajinu; doľahol na nás strach pred vami a všetci obyvatelia krajiny sa chvejú pred vami hrôzou. 10Dopočuli sme sa, že Pán vysušil pred vami vody Červeného mora, keď ste vychádzali z Egypta; a tiež čo ste urobili dvom amorejským kráľom za Jordánom, Sehonovi a Ogovi, na ktorých ste vykonali kliatbu. 11Keď sme sa to dozvedeli, naše srdce strachom ochablo a nik už nemal odvahy proti vám. Lebo Pán, váš Boh, je Bohom hore na nebesiach i dolu na zemi. 12Teraz mi však prisahajte na Pána, že ako som ja vám preukázala láskavosť, takisto aj vy preukážete láskavosť mojej rodine. Dajte mi spoľahlivé znamenie, 13že zachováte pri živote môjho otca a moju matku, mojich bratov a moje sestry, aj všetkých ich príbuzných, že nás zachránite pred smrťou."

14Mužovia jej odpovedali: "Vlastným životom ručíme za vás, ale iba vtedy, keď nezradíte našu vec. Až nám Pán dá túto krajinu, preukážeme ti láskavosť a vernosť."

15Potom ich spustila oknom po povraze, lebo jej dom sa opieral o múr, bývala totiž v mestskom múre. 16A povedala im: "Choďte na vrchy, aby sa s vami nestretli (vaši) prenasledovatelia, a skrývajte sa tam tri dni, kým sa prenasledovatelia nenavrátia. Potom môžete ísť svojou cestou."

17Mužovia jej vraveli: "Táto prísaha, ktorou si nás zaprisahala, zaväzuje nás len vtedy, 18keď pri našom príchode do krajiny priviažeš tento červený povraz na okno, ktorým si nás spustila, a keď vezmeš k sebe do domu svojho otca, svoju matku, svojich bratov a celú svoju rodinu. 19Kto vykročí z dvier tvojho domu von, toho krv bude na jeho hlave, my budeme bez viny. A zasa kto bude s tebou v dome, toho krv padne na našu hlavu, keby sa ho niekto dotkol. 20Ale ak prezradíš túto našu vec, nebude nás viazať prísaha, ktorou si nás zaprisahala." 21Ona odpovedala: "Nech sa stane tak, ako hovoríte!" Potom ich prepustila. Keď sa vzdialili, priviazala červený povraz na okno.

Návrat vyzvedačov. - 22Oni odišli a šli na vrchy. Tam zostali tri dni, kým sa prenasledovatelia nevrátili. Prenasledovatelia ich hľadali po všetkých cestách, ale nenašli ich. 23Potom sa obidvaja mužovia vydali na spiatočnú cestu; zostúpili z vrchov, prekročili Jordán a prišli k Nunovmu synovi Jozuemu. Porozprávali mu všetko, čo sa im prihodilo. 24Povedali Jozuemu: "Pán nám dal do rúk celú túto krajinu. Všetci obyvatelia krajiny majú pred nami hrozný strach."