"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Hranice Júdovho podielu. - 1Podiel kmeňa Júdovcov podľa ich rodov siahal na juhu k hranici Edomska, k púšti Sin, k najkrajnejšiemu juhu. 2Ich hranica sa začína na konci Soľného mora, od južného zálivu. 3Ďalej ide južne od Škorpiónovej vysočiny, prechádza na Sin, stúpa južne od Kadešbarny, pokračuje na Esron, potom ide hore do Adara, zahýba do Karkay, 4potom prechádza do Asemony, ďalej ide k Egyptskému potoku a hranica sa končí pri Mori. Toto bude vaša južná hranica.

5Východnou hranicou je Soľné more až po ústie Jordánu. Severná hranica sa začína od výbežku mora pri ústí Jordánu. 6Potom hranica stúpa od Bet-Hagly a prechádza severne od Bet-Araby. Ďalej hranica vystupuje ku Skale Rubenovho syna Boena. 7Potom hranica ide z údolia Achor hore do Debery a zahýba na sever do Galgaly oproti vysočine Adomim, ktorá je južne od potoka. Potom hranica prechádza vodou Slnečného prameňa a končí sa pri prameni Rogel. 8Odtiaľ hranica vystupuje do údolia Ben-Enom po južnej strane Jebuzejcov, čiže Jeruzalema. Ďalej hranica vystupuje na končiar vrchu, ktorý leží západne od údolia Enom na severnom konci údolia Refaim. 9Od končiara vrchu hranica zatáča k prameňu Vody Neftoachovej a ide ďalej k mestám Efronovho pohoria. Potom hranica zahýba do Bály, to je Karjatiarim. 10Od Bály sa hranica točí na západ k vysočine Seir, prechádza po severnej strane vrchu Jarim, to je Cheslon, zostupuje do Bet-Šemeša a prechádza do Tamny. 11Ďalej ide hranica po severnej strane Akarona, potom sa ohýba do Sechrony, prechádza cez vrch Bála a ide ďalej do Jebneela; a hranica sa končí pri mori.

12Západnou hranicou je Veľké more s pobrežím.
Toto je hranica Júdovcov podľa ich rodov dookola.

Rozšírenie Kalebovho podielu. - 13Jefonovmu synovi Kalebovi dal Jozue podiel uprostred Júdovcov, ako mu rozkázal Pán, totiž mesto Enakovho otca Arbea, čo je Hebron. 14Kaleb odtiaľ vypudil troch Enakových synov, Sesaja, Ahimana a Tolmaja; Enakových potomkov. 15Odtiaľ tiahol vyššie proti obyvateľom Dabira. Dabir sa prv menoval Karjat-sefer.

16Tu povedal Kaleb: "Kto premôže Karjat-sefer a zaujme ho, tomu dám za ženu svoju dcéru Aksu." 17A dobyl ho Otoniel, syn Kenéza, ktorý bol Kalebovým bratom. I dal mu za ženu svoju dcéru Aksu. 18Keď mala odísť, podpichovala ho, aby žiadal od jej otca nejaké pole. I zoskočila z osla a Kaleb sa jej opýtal: "Čo ti je?" 19Odpovedala: "Daj mi veno! Dal si mi síce pole v Negebe, ale daj mi aj vodné pramene!" Dal jej teda horné pramene i dolné pramene.

Mestá Júdovcov. - 20To je dedičný podiel kmeňa Júdových synov podľa ich rodov.

21Mestá v Negebe, na pohraničí kmeňa Júdovcov až po edomskú hranicu, boli: Kabseel, Eder, Jagur, 22Kina, Dimona, Adada, 23Kádeš, Asor, Jetnam, 24Zif, Telem, Balot, 25Nový Asor, Karjot-Hesron, to je Asor, 26Amam, Sama, Molada, 27Aser-gada, Hasemon, Bet-felet, 28Hasersual, Bersabe, Baziotia, 29Bála, Jim, Esem, 30Eltolad, Kesil, Harma, 31Sikeleg, Medemena, Sensena, 32Lebaot, Selim, Aen-Remon. Spolu dvadsaťdeväť miest s ich dedinami.

33Na nížine: Estaol, Sarea, Asena, 34Zanoe, Enganim, Tafua, Enaim, 35Jerimot, Odolam, Socho, Azeka, 36Saraim, Aditaim, Gedera, Gederotaim: štrnásť miest s ich dedinami.

37Sanan, Hadasa, Magdal-gad, 38Delean, Masefa, Jektel, 39Lachiš, Baskat, Eglon, 40Chebon, Leheman, Ketlis, 41Giderot, Bet-Dagon, Náma a Makeda: šestnásť miest s ich dedinami.

42Labana, Eter, Asan, 43Jefta, Esna, Nesib, 44Keila, Achzib, Maresa: deväť miest s ich dedinami.

45Akaron so svojimi dedinami a osadami. 46Od Akarona až po more všetko, čo je na okolí (Azota a jeho dedín): 47Azot s jeho dedinami a osadami, Gaza s jej dedinami a osadami až po Egyptský potok. Veľké more je teda hranica.

48Na vrchovine: Samir, Jeter, Sokot, 49Dana, Karjat-sena, to je Dabir, 50Anab, Istemo, Anim, 51Gosen, Olon a Gilo: jedenásť miest s ich dedinami.

52Arab, Ruma, Esán, 53Janum, Bet-Tafua, Afeka, 54Atmata, Karjat-Arbe, to je Hebron, a Sior: deväť miest s ich dedinami.

55Maon, Karmel, Zif, Jota, 56Jezrael, Jukadam, Zanoe, 57Akain, Gabaa a Tamma: desať miest s ich dedinami.

58Halhul, Besur, Gedor, 59Maret, Bet-Anot, Eltekon: šesť miest s ich dedinami.

60Karjat-bál, to je Karjatiarim, a Areba: dve mestá s ich dedinami.

61Na púšti: Bet-Araba, Medin, Sachacha, 62Nebsan, Soľné mesto a Engadi: šesť miest s ich dedinami.

63Ale Jebuzejcov, obyvateľov Jeruzalema, Júdovci nemohli vypudiť. Tak Jebuzejci bývajú s Júdovcami v Jeruzaleme až dodnes.