"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Podiel Simeonovcov. - 1Druhý lós padol na Simeona, na kmeň Simeonových synov podľa ich rodov. Ich dedičný podiel bol uprostred podielu Júdovcov. 2V ich dedičnom podiele bolo: Bersabe, (Sabe), Molada, 3Hasersual, Bala, Asem, 4Eltolad, Betul, Harma, 5Sikeleg, Bet-Marchabot, Hasersusa, 6Bet-Lebaot a Sarohen: trinásť miest s ich dedinami.

7Ain-Remon, (Talcha), Atar, Asan: štyri mestá s ich dedinami. 8Ďalej všetky dediny, ktoré sú okolo týchto miest až po Bálat-Bér a Ramu na juhu.

To je dedičný podiel Simeonovcov podľa ich rodov. 9Podiel Simeonovcov bol (oddelený) z podielu Júdovcov; Júdovým synom bol totiž ich podiel priveľký. Tak Simeonovci dostali svoj dedičný podiel uprostred ich dedičného podielu.

Podiel Zabulonovcov. - 10Tretí lós padol na Zabulonových synov podľa ich rodov. Hranica ich dedičného podielu siaha až po Sarid. 11Na západ stúpa ich hranica (smerom k moru) do Meraly, ide až k Debasetu a dotýka sa potoka, ktorý je východne od Jekonama. 12A zo Sarida ide zasa na východ, k východu slnka, na územie Keselet-Tábora, ďalej do Dabereta a potom stúpa do Jafie. 13Odtiaľ prechádza na východ, k východu slnka, do Get-Hefera, Takasina, vchádza do Remona Amtara a zatáča sa do Noga. 14Potom sa hranica ohýba severne od Hanatona a končí sa v údolí Jeftahel.

15… Kated, Nálol, Semeron, Jedala a Betlehem: dvanásť miest s ich dedinami. 16To je dedičný podiel Zabulonovcov podľa ich rodov: tieto mestá s ich dedinami.

Podiel Isacharovcov. - 17Štvrtý lós padol na Isachara, na Isacharových synov podľa ich rodov.

18Ich hranica je Jezrael, Kasalot, Sunem, 19Hafaraim, Seon, Anaharat, 20Rabot, Kesion, Abes, 21Ramet, En-Ganim, En-Hada a Bet-Feses.

22Hranica siaha k Táboru, Sehesime, Bet-Šemešu a hranica sa končí na Jordáne: šestnásť miest s ich dedinami. 23To je dedičný podiel kmeňa Isacharovcov podľa ich rodov: mestá s ich dedinami.

Podiel Aserovcov. - 24Piaty lós padol na kmeň Aserových synov podľa ich rodov.

25Ich hranica je Halkat, Chali, Beten, Aksaf, 26Elmelech, Amád a Mesal. Potom zasahuje (vrch) Karmel na západnej strane a potok (Sichor) Labanat. 27Nato sa stáča na východ do Bet-Dagona, siaha až k Zabulonovi a k údoliu Jeftahel na severe, ďalej k Bet-Emeku a Nehielu a pokračuje severne na Kabul, 28Abran, Rohob, Hamona a Kanu až do Veľkého Sidona. 29Potom hranica zahýba do Hormy a až do opevneného mesta Týru. Nakoniec hranica zatáča do Hosy a končí sa pri Mori.

… Machaleb, Achziba, 30Amma, Afek a Rohob: dvadsaťdva miest s ich dedinami.

31To je dedičný podiel kmeňa Aserovcov podľa ich rodov: tieto mestá s ich dedinami.

Podiel Neftalimovcov. - 32Na Neftalimovcov padol šiesty lós, na Neftaliho synov podľa ich rodov.

33Ich hranica ide od Helefa, od Sánanimskej dubiny, od Adami-Nekeba a Jebnaela až k Lekumu a končí sa na Jordáne. 34Potom sa hranica zatáča na západ do Azanot-Tábora a odtiaľ ide ďalej do Hukuky. Na juhu siaha k Zabulonovi, na západe sa dotýka Asera a na východe Jordána.

35Opevnené mestá sú: Asedim, Ser, Emat, Rekat, Keneret, 36Edema, Arama, Asor, 37Kedes, Edrai, En-Hasor, 38Jeron, Magdalel, Horem, Bet-Anat a Bet-Šemeš: devätnásť miest s ich dedinami.

39To je dedičný podiel kmeňa Neftalimovcov podľa ich rodov: mestá s ich dedinami.

Podiel Danovcov. - 40Siedmy lós padol na kmeň Danových synov podľa ich rodov.

41Územie ich dedičného podielu je Saraa, Estaol, Hir-Šemeš, 42Selebin, Ajalon, Jetela, 43Elon, Temna, Akron, 44Elteke, Gebeton, Balát, 45Júd, Bane-Barach, Get-Remon, 46Mejarkon, Arekon s pobrežím pri Joppe.

47Ale Danovcom sa územie strácalo. Preto Danovi synovia vytiahli a bojovali proti Lesemu. Dobyli ho, vyhubili mečom, obsadili ho a usadili sa v ňom. A nazvali Lesem Danom podľa mena svojho otca Dana. 48To je dedičný podiel kmeňa Danovcov podľa ich rodov: tieto mestá s ich dedinami.

Podiel Jozueho. - 49Keď ukončili deľbu krajiny na jednotlivé územia, Izraeliti dali podiel aj Nunovmu synovi Jozuemu vo svojom strede. 50Podľa Pánovho rozkazu mu dali mesto, ktoré si žiadal, Tamnat-Sáru na Efraimskom pohorí. On si mesto vybudoval a usadil sa v ňom.

51Toto sú dedičné podiely, ktoré lósom rozdelili kňaz Eleazar, Nunov syn Jozue a náčelníci izraelských kmeňov v Šíle pred Pánom pri vchode do stánku zjavenia.

Tak dokončili deľbu krajiny.