"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Beda národu!

1

Beda bezstarostným na Sione
a bezpečným na vrchu Samárie,
váženým prvého národa,
ku ktorým prichádza Izraelov dom.

2

Prejdite do Kalana a viďte,
choďte odtiaľ do veľkého Ematu,
potom zostúpte do filištínskeho Getu,
či im je lepšie ako týmto kráľovstvám
a či majú väčšie územie, než je vaše?

3

Odďaľujete zlý deň,
ale trón násilia približujete.

4

Sedíte na pohovkách zo slonoviny,
vyvaľujete sa na lôžkach,
jete baránky zo stáda
a teľce z prostriedku čriedy.

5

Vyspevujú si pri zvuku harfy,
vymýšľajú si hudobné nástroje ako Dávid.

6

Pijú víno z krčahov,
natierajú sa najlepším olejom,
ale pre podlomenie Jozefa sa netrápia.

7

Preto pôjdu teraz do zajatia na čele zajatcov,
prestane hulákanie tých, čo sa vyvaľujú.

8

Pán, Jahve, sa zaprisahal na svoj život,
hovorí Pán, Boh zástupov:
"Odporná je mi Jakubova pýcha;
nenávidím jeho paláce,
a preto vydám mesto aj čo je v ňom."

9

Ak vtedy ostane v jednom dome
desať mužov, zomrú.

10

A keď niektorého vynesie jeho pokrvný,
ten, čo ho spáli,
aby odstránil z domu kosti,
a spýta sa toho, čo je v kúte domu:
"Je ešte niekto s tebou?" -
on odpovie: "Nie!" a dodá:
"Ticho! Len nie spomenúť Pánovo meno!"

11

Lebo hľa, Pán dáva rozkaz
a rozbije veľký dom na sutiny
a malý dom na kúsky.

12

Či po skalách bežia kone
a orú more na voloch?
Veď ste na jed obrátili právo
a ovocie spravodlivosti na palinu.

13

Čo sa tešíte pre ničomnosť? -
Čo vravíte: "A nezaujali sme
vlastnou silou Karnaim?"

14

"Lebo, hľa, ja vzbudím proti vám, dom Izraela,
hovorí Pán, Boh zástupov -
národ a bude vás utláčať
od priechodu do Ematu až po Potok púšte."