"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

1Slová Amosa, jedného z pastierov v Tekue, ktoré videl proti Izraelu v dňoch júdskeho kráľa Oziáša a v dňoch izraelského kráľa Jeroboama syna Joasovho, dva roky pred zemetrasením.

2

I povedal:
"Pán volá zo Siona,
z Jeruzalema vydáva svoj hlas.
Smútia nivy pastierov
a zoschýna vrchol Karmelu."

Výhražné reči

Zahynú pohanské národy, ale aj Júda a Izrael

Damask

3

Toto hovorí Pán:
"Pre tri hriechy Damasku,
ba pre štyri - neodvolám to:
pretože mláťačkou železnou
mlátili Galaád,

4

vrhnem oheň na Hazaelov dom
a strávi Benadadove paláce.

5

Zlámem závory Damasku,
vykynožím obyvateľov z údolia hriechu
a z Bet Edenu toho, čo drží žezlo,
ľud Aramu však pôjde do Kíru" -
hovorí Pán.

Filištínci

6

Toto hovorí Pán:
"Pre tri hriechy Gazy,
ba pre štyri - neodvolám to:
pretože odviedli všetkých do zajatia,
aby ich vydali Edomu,

7

vrhnem oheň na múry Gazy
a strávi jej paláce.

8

Vykynožím obyvateľov Azotu
a z Askalonu toho, čo drží žezlo;
vystriem ruku proti Akaronu,
takže zhynú zvyšky Filištíncov" -
hovorí Pán, Jahve.

Týrus

9

Toto hovorí Pán:
"Pre tri hriechy Týru,
ba pre štyri - neodvolám to:
pretože vydali všetkých zajatcov Edomu
a nepamätali na bratskú zmluvu,

10

vrhnem oheň na múry Týru
a strávi jeho paláce."

Edom

11

Toto hovorí Pán:
"Pre tri hriechy Edomu,
ba pre štyri - neodvolám to:
pretože mečom stíhal svojho brata,
zničil lásku k nemu,
jednostaj držal svoj hnev
a svoju zlosť prechovával večne,

12

vrhnem oheň na Teman
a strávi paláce Bozry."

Amončania

13

Toto hovorí Pán:
"Pre tri hriechy Amonových synov,
ba pre štyri - neodvolám to:
pretože rozparovali ťarchavé Galaádu,
aby rozšírili svoje hranice,

14

zapálim oheň na múroch Raby,
takže strávi jej paláce
za lomozu v deň vojny,
za búrky v deň víchrice.

15

Jej kráľ pôjde do zajatia,
on a s ním jeho kniežatá" -
hovorí Pán.