"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Dávidova labutia pieseň. - 1Toto sú Dávidove posledné slová:

"Výrok Izaiho syna Dávida,
výrok vysokopostaveného muža,
pomazaného Jakubovým Bohom,
pevca piesní Izraela.

2

Pánov duch cezo mňa hovoril,
jeho reč mal som na jazyku.

3

Boh Izraela mi povedal,
hovorila Skala Izraela:
»Kto spravodlivo vládne nad ľuďmi,
kto v Božej bázni vladári,

4

je ako jas rána, keď slnce vychádza
za rána bezoblačného
a z pôdy vyludzuje trávu po daždi.«

5

Či nie je taký môj dom s Božou pomocou?
Veď zmluvu večnú so mnou uzavrel,
pevnú, zaistenú vo všetkom.
Všetko moje šťastie, všetko, čo len chcem,
nie iba z neho vyklíči?

6

Hriešnici však všetci sú jak tŕnie zaviate,
nik ich nevezme do ruky.

7

A ak sa ich niekto dotknúť chce,
ozbrojí sa železom a kopijou.
Ohňom ich vypáli na mieste."

Dávidovi hrdinovia. - 8Toto sú mená hrdinov, ktorých mal Dávid: Hakmonita Isboset bol hlavou troch. On sa rozohnal svojou kopijou a jedným šmahom zabil osemsto. 9Po ňom bol Dodov syn Ahohita Eleazar, medzi troma hrdinami. Bol pri Dávidovi vo Fesdomime, keď sa tam Filištínci zhromažďovali do boja a Izraeliti ustupovali. 10Ale on stál a ťal Filištíncov, kým mu neustala ruka a neprilepila sa mu ruka k meču. Tak spôsobil Pán veľké víťazstvo v ten deň. Potom sa vojsko vrátilo za ním, ale iba plieniť. 11Po ňom Ageho syn Hararita Semá. Keď sa Filištínci zhromažďovali v Lechi, bol tam ostredok poľa plný šošovice. A keď ľud utekal pred Filištíncami, 12postavil sa prostred ostredku, chránil ho a ťal Filištíncov. Tak Pán spôsobil veľké víťazstvo.

13Raz zostupovali traja z tridsiatich začiatkom žatvy a prišli k Dávidovi do jaskyne Odolam. Rota Filištíncov táborila v údolí Refaim. 14Dávid bol práve v pevnosti a posádka Filištíncov bola vtedy v Betleheme. 15A Dávid vyslovil žiadosť: "Kto mi donesie vody na pitie z cisterny, ktorá je v Betleheme pri bráne?" 16Nato sa traja hrdinovia prebili cez tábor Filištíncov, načreli vody z cisterny, ktorá je v Betleheme pri bráne, doniesli ju a dali Dávidovi. Nechcel ju však piť, ale vylial ju Pánovi. 17A povedal: "Nech ma Pán chráni urobiť to! Je to krv mužov, ktorí išli s nasadením svojich životov." Preto ju nechcel piť. Toto urobili traja hrdinovia.

18Joabov brat Abisai, syn Sarvie, bol hlavou tridsiatich. On zdvihol svoju kopiju na tristo, (ktorých) prebodol. Mal meno medzi tridsiatimi. 19Bol váženejší ako tridsiati a bol im veliteľom, ale tým trom sa nevyrovnal.

20Jojadov syn Banaiáš, mocný a činorodý muž z Kabseelu, porazil dvoch božích levov moabských. Okrem toho sa spustil dolu a zabil v studni leva v taký deň, keď bol sneh. 21On zabil aj Egypťana, vzhľadného muža. Egypťan mal v ruke kopiju, ale on šiel k nemu s palicou. Egypťanovi vytrhol kopiju z ruky a zabil ho jeho vlastnou kopijou. 22Toto urobil Banaiáš, syn Jojadu, a mal meno medzi tridsiatimi hrdinami. 23Bol váženejší ako tridsiati, ale tým trom sa nevyrovnal. Dávid ho zaradil do svojho sprievodu.

24Joabov brat Asael bol medzi tridsiatimi. Elchanan, syn Dodu z Betlehema. 25Sema z Harodu, Elika z Harodu, 26Heles z Faletu, Hira, syn Akesa z Tekuy, 27Abiezer z Anatotu, Mobonai z Chusy, 28Selmon z Ahohu, Mahari z Netofatu, 29Heled, syn Bánu z Netofatu, Etai, syn Ribaiho z Gabay Benjamínovcov, 30Banaiáš z Faratonu, Hedai z doliny Gaz, 31Abialbon z Arbatu, Azmavet z Beromu, 32Eliaba zo Salabonu, Jasenovi synovia, Jonatán, 33Sema z Ororu, Achiam, syn Sarara z Arori, 34Elifelet, syn Machatiho syna Ásbaiho, Eliam, syn Achitofela z Gelonu, 35Hesrai z Karmelu, Farai z Arbu, 36Igal, syn Natana zo Soby, Boni z Gadu, 37Amončan Selek, Naharai z Berotu, zbrojnoš Joaba, syna Sarvie. 38Ira z Jetru, Gareb z Jetru, 39Hetejec Uriáš. Spolu tridsaťsedem.