Táboriská Izraelitov: Z Ramesesu na Sinajskú púšť. - 1Toto sú zastávky Izraelitov po tom, čo v usporiadaných zástupoch pod vedením Mojžiša a Árona vyšli z egyptskej krajiny. 2Mojžiš totižto na Pánov rozkaz zaznačil miesta, z ktorých sa po táborení pohýnali, a toto sú zastávky miest, odkiaľ tiahli ďalej: 3Z Ramesesu sa pohli v pätnásty deň prvého mesiaca, v deň po pasche odišli Izraeliti pred očami všetkých Egypťanov pod Božou ochranou, 4kým Egypťania pochovávali všetkých prvorodených, ktorých Pán u nich usmrtil, lebo Pán vykonal aj nad ich bohmi odvetný súd.

5Izraeliti sa pohli z Ramesesu a utáborili sa v Sokote. 6Zo Sokotu tiahli ďalej a zastavili sa v Etame na okraji púšte. 7Z Etamu išli ďalej a obrátili sa iným smerom do Pihachirotu, ktorý je pred Belsefonom, a utáborili sa pred Magdalom. 8Od Pihachirotu sa pohli ďalej a prešli stredom mora na púšť. Tri dni putovali púšťou Etam a zastavili sa v Máre. 9Keď odišli z Máry, došli do Elimu. V Elime bolo dvanásť vodných prameňov a sedemdesiat paliem i utáborili sa tam. 10Z Elimu potom tiahli ďalej a utáborili sa pri Červenom mori. 11Od Červeného mora sa pobrali ďalej a zastali na púšti Sin. 12Keď odišli z púšte Sin, táborili v Dafke. 13Odíduc z Dafky, zastavili sa v Aluši. 14Z Aluša šli ďalej a utáborili sa v Rafidim; tu ľud nemal vody na pitie. 15Z Rafidim šli ďalej a utáborili sa na púšti Sinaj.

Zo Sinajskej púšte do Asiongaberu. - 16Keď odtiahli z púšte Sinaj, ostali v Kibrot-Hatave. 17Z Kibrot-Hatavy tiahli ďalej a utáborili sa v Haserote. 18Z Haserotu išli ďalej a zastavili sa v Retme. 19Z Retmy tiahli ďalej a táborili v Remon-Fáresi. 20Z Remon-Fáresu odišli a zastavili sa v Libne. 21Z Libny tiahli a táborili v Rese. 22Z Resy tiahli ďalej a utáborili sa v Kélate. 23Z Kélaty sa pohli ďalej a táborili pri vrchu Sefer. 24Keď sa pohli od vrchu Sefer, utáborili sa v Harade. 25Z Harady sa pohli a utáborili sa v Makelote. 26Keď odtiahli z Makelotu, táborili v Tahate. 27Z Tahatu sa pohli a táborili v Tare. 28Od Tary tiahli ďalej a utáborili sa v Metke. 29Keď odišli z Metky, táborili v Hesmone. 30Z Hesmonu sa pohli a táborili v Moserote. 31Z Moserotu sa pohli a táborili v Bene-Jákane. 32Keď odtiahli z Bene-Jákanu, táborili v Hor-Gadgade. 33Od Hor-Gadgadu odišli a táborili v Jebate. 34Z Jebaty odišli a utáborili sa v Abróne. 35Z Abróny sa pohli a táborili v Asiongaberi.

Spiatočná cesta z Asiongaberu k vrchu Hor. - 36Keď odtiahli z Asiongaberu, táborili na púšti Sin, to jest v Kádeši. 37Z Kádeša sa pohli ďalej a utáborili sa pri vrchu Hor, na hraniciach edomskej krajiny. 38Na Boží rozkaz vyšiel kňaz Áron na vrch Hor a tam zomrel v štyridsiatom roku po odchode Izraelitov z Egypta, v prvý deň v piatom mesiaci. 39Áron mal stodvadsaťtri rokov, keď zomrel na vrchu Hor. 40Kanaánčan, kráľ Aradu, ktorý sídlil na juhu krajiny Kanaán, dopočul sa, že do krajiny prišli Izraeliti.

Od vrchu Hor na Moabské stepi. - 41Od vrchu Hor tiahli ďalej a táborili v Salmone. 42Zo Salmony sa pohli a utáborili sa vo Funone. 43Z Funonu šli ďalej a táborili v Obote. 44Z Obotu sa pohli a utáborili sa v Jeabarime na moabských hraniciach. 45Z Jeabarimu odtiahli a táborili v Dibongade. 46Z Dibongadu pokračovali ďalej a táborili v Helmondeblataime. 47Z Helmondeblataimu odišli a táborili v pohorí Abarim naproti Nebu. 48Keď odtiahli z pohoria Abarim, utáborili sa na Moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu. 49Táborili od Betsimotu až k Abelsatimu na Moabských stepiach.

Poučenie o rozdelení Kanaánu, 33,50 - 34,29

Rozdelenie krajiny sa vykoná losovaním. - 50Pán hovoril Mojžišovi na Moabských stepiach pri Jordáne, naproti Jerichu: 51"Hovor Izraelitom a povedz im: Keď vtiahnete cez Jordán do krajiny Kanaán, 52vyžeňte pred sebou všetkých jej obyvateľov, zničte obrazy ich modiel, pováľajte ich liate sochy a spustošte ich výšiny! 53Potom zaujmite krajinu a bývajte v nej, lebo ja som vám dal krajinu do vlastníctva. 54Krajinu si medzi sebou rozdelíte lósom na dedičný majetok podľa vašich kmeňov: tomu, ktorý je väčší počtom, dáte väčšiu dedičnú čiastku, tomu, čo je počtom menší, dáte menšiu čiastku. Ako komu lós padne, to mu bude patriť. Podľa vašich otcovských kmeňov sa rozdelí medzi vás dedičný majetok. 55Ale ak nevyženiete pred sebou obyvateľov krajiny, tak tí, ktorých ponecháte, budú tŕním vo vašich očiach a ostňami vo vašich bokoch a budú vás utláčať v krajine, v ktorej budete bývať. 56A čo som si zaumienil urobiť im, urobím vám!"