"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Starosť o Benjamínovcov, 21,1-25

Žiaľ Izraelitov. - 1Izraeliti zložili v Masfe prísahu: "Nik z nás nedá Benjamínovcovi svoju dcéru za manželku."

2Tu prišiel ľud do Betela a zdržali sa tam pred Pánom až do večera. I pozdvihli svoj hlas, začali hlasne plakať 3a hovorili: "Prečo sa, Pane, Izraelov Bože, stalo v Izraeli to, že dnes chýba z Izraela jeden kmeň?"

4Na druhý deň ľudia včasráno vstali, postavili tam oltár a obetovali zápalné a pokojné obety. 5A Izraelovi synovia sa pýtali: "Kto sa zo všetkých Izraelových kmeňov nedostavil na zhromaždenie k Pánovi?" Lebo pod slávnostnou prísahou pohrozili každému, kto by sa nedostavil k Pánovi do Masfy: "Bude potrestaný smrťou!"

6Izraeliti teda žialili za svojím bratom Benjamínom a vraveli: "Teraz je odrezaný jeden kmeň z Izraela. 7Čo môžeme urobiť, aby pozostalí dostali ženy, keď sme sa zaprisahali na Pána, že im ani jednu z našich dcér nedáme za manželku."

Manželky z Jábesa. - 8Pýtali sa teda: "Nie je taký izraelský kmeň, ktorý by sa nebol dostavil k Pánovi do Masfy?" A hľa, nik neprišiel na zhromaždenie do tábora z Jábesa Galaádskeho. 9Urobili totiž prehliadku ľudu a nebol tam nik z obyvateľov Jábesa Galaádskeho. 10Nato tam zhromaždený zástup poslal dvanásťtisíc mužov z chrabrých oddielov a dal im rozkaz: "Choďte a pobite ostrím meča obyvateľov Jábesa Galaádskeho, aj ženy a deti! 11A budete si počínať takto: Vykonáte kliatbu na každom mužovi a na každej žene, ktorá už patrila mužovi. 12Medzi obyvateľmi Jábesa Galaádskeho nájdete štyristo panenských dievčat, ktoré ešte nikdy nepatrili mužovi, a privediete ich do tábora (v Šíle v krajine Kanaán)." 13A všetok zhromaždený zástup odkázal po posloch Benjamínovcom, ktorí sa zdržovali na skale Remon, že si želá s nimi pokoj.

14Vtedy sa Benjamínovci vrátili. Dali im manželky, ktoré zostali nažive zo žien Jábesa Galaádskeho, ale nevystačovalo pre nich.

Únos manželiek zo Šíla. - 15Ľudu však bolo Benjamínovcov ľúto, lebo Pán urobil trhlinu v Izraelových kmeňoch. 16A starší zo zástupu sa pýtali: "Ako zaopatríme manželky tým ostatným? Lebo ženy z Benjamína zahynuli." 17Vraveli: "Pozostalým Benjamínovcom zostane ich dedičný podiel. Ani jeden kmeň nesmie byť vyhubený z Izraela. 18My im však nemôžeme dať manželky z našich dcér, lebo Izraelovi synovia sa zaprisahali: »Nech je prekliaty, kto dá ženu Benjamínovcovi!«"

19Vraveli: "Každoročne býva Pánova slávnosť v Šíle" (ktoré leží severne od Betela, východne od cesty vedúcej z Betela do Sichemu a južne od Lebony). 20A prikázali Benjamínovcom: "Choďte a ukryte sa vo vinohradoch! 21Potom dávajte pozor! A keď zbadáte, že šílske dcéry vychádzajú tancovať v chórovodoch, vyjdite z vinohradov, uchyťte si každý ženu zo šílskych dcér a odíďte do Benjamínovej krajiny. 22Keď si k nám prídu ich otcovia alebo bratia sťažovať, povieme im: »Láskavo nám ich darujte, veď nik z nich nedostal ženu v boji. A vy ste im ich nedali. Inakšie by ste sa boli dopustili hriechu.«"

23A Benjamínovci tak urobili. Vzali si toľko manželiek z tanečníc, ktoré ulúpili, koľko ich bolo. Potom sa vrátili do svojho dedičného podielu. Postavili si mestá a osadili sa v nich. 24Tiež Izraeliti sa v tom čase vrátili odtiaľ, každý k svojmu kmeňu a k svojmu rodu. Každý sa pobral odtiaľ do svojho dedičného podielu.

25V tých dňoch nebolo v Izraeli kráľa. Každý si robil, čo sa mu páčilo.