"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Šalamúnov úradnícky zbor. - 1Takto sa stal Šalamún kráľom nad celým Izraelom. 2A toto boli jeho kniežatá: Sadokov syn Azariáš bol veľkňaz. 3Sisovi synovia Elihoref a Ahia boli pisári, Ahiludov syn Jozafát bol kancelár, 4Jojadov syn Banaiáš bol nad vojskom, Sadok a Abiatar boli kňazmi, 5Nátanov syn Azariáš bol nad správcami a Nátanov syn Zabud (kňaz) bol kráľov priateľ. 6Ahisar bol správca domu a Abdov syn Adoniram bol nad robotami.

7Šalamún mal dvanásť správcov nad celým Izraelom. Oni zásobovali kráľa a jeho dom. Každý mesiac v roku sa jeden staral o zásobovanie. 8Toto boli ich mená: Hurov syn… v Efraimskom pohorí, … 9… Dekarov syn v Makese, v Sálebim, v Betsamesi, Elone a Bethanane. 10… Hesedov syn v Arubote. Jemu patrilo Socho a celá krajina Eferu. 11Abinadabov syn… mal celé pohorie Doru. Jeho manželkou bola Šalamúnova dcéra Tafet. 12Ahiludov syn Bána: Tanak, Magedo a celý Betsan, ktorý leží pri Sartane pozdola Jezraelu, od Betsanu po Abelmehulu až za Jekmám. 13Gaberov syn…: Ramot v Galaáde, jemu patrili dediny Manassesovho syna Jaira, ktoré boli v Galaáde, jemu patril okres Argob, ktorý je v Bášane, šesťdesiat veľkých miest s múrmi a kovovými závorami. 14Adov syn Ahinadab v Mahanaime. 15Ahimás v Neftali; aj on si vzal za manželku Šalamúnovu dcéru Basematu. 16Husiho syn Bána v Aseri a Balote. 17Farueho syn Jozafát v Isacharovi. 18Elov syn Semei u Benjamína. 19Uriho syn Gaber v Gadovej krajine, v krajine amorejského kráľa Sehona a bášanského kráľa Oga. A jeden správca nad celou krajinou.

20Júdovcov a Izraelitov bolo počtom tak veľa ako piesku pri mori; jedli, pili a radovali sa.