1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

XII. Sudca Samson, 13,1 - 16,31

Samsonova mladosť. - 1Keď synovia Izraela opäť robili, čo je zlé v Pánových očiach, vydal ich Pán na štyridsať rokov do ruky Filištíncov.

2Vtedy žil istý muž zo Saray, z kmeňa Danovcov. Menoval sa Manue. Jeho manželka bola neplodná a ešte neporodila. 3Tu sa manželke zjavil Pánov anjel a povedal jej: "Hľa, si neplodná a ešte si neporodila! Ale počneš a porodíš syna. 4Len si potom dávaj pozor! Nepi ani víno, ani iný opojný nápoj a nepožívaj nič nečisté! 5Lebo počneš a porodíš syna, ktorého hlavy sa britva nedotkne; chlapec bude zasvätený Bohu od materského lona. A on začne vyslobodzovať Izrael z ruky Filištíncov."

6Žena šla a zvestovala svojmu manželovi: "Boží muž prišiel ku mne. Vyzeral ako Boží anjel a veľmi dôstojne. Nepýtala som sa ho, odkiaľ je, ani svoje meno mi neoznámil. 7Povedal mi: »Hľa, počneš a porodíš syna. Preto teraz nepi víno ani iný opojný nápoj a nepožívaj nič nečisté! Lebo chlapec bude zasvätený Bohu od materského lona až do dňa svojej smrti.«"

8Manue sa modlil k Pánovi a vravel: "Prepáč, Pane! Nech k nám ešte príde Boží muž, ktorého si poslal, a nech nás poučí, čo máme robiť s chlapcom, ktorý sa nám má narodiť!" 9Boh vyslyšal Manuovu modlitbu a Boží anjel prišiel ešte raz k manželke, keď bola na poli. Ale Manue, jej manžel, nebol s ňou. 10Žena rýchle bežala a oznámila to svojmu mužovi. Zvestovala mu: "Zasa sa mi zjavil ten muž, ktorý vtedy prišiel ku mne!" 11Manue vstal a vybral sa za svojou ženou. Keď prišiel k mužovi, opýtal sa ho: "Si ty ten muž, ktorý sa rozprával so ženou?" On odvetil: "Ja." 12Manue sa opýtal: "Ak sa teraz vyplnia tvoje slová, podľa akých smerníc má byť chlapec vychovaný? A k akým prácam ho bude treba priúčať?" 13Pánov anjel odpovedal Manuovi: "Manželka nech sa zdržiava všetkého, ako som jej povedal. 14Nech nepožíva nič, čo pochádza z vínneho kmeňa! Nech nepije víno ani iný opojný nápoj! Tiež nech nepožíva nič nečisté! Všetko, čo som jej prikázal, nech zachová!"

15Manue povedal Pánovmu anjelovi: "Mohli by sme ťa zadržať a pripraviť ti kozľa?" 16Ale Pánov anjel odpovedal Manuovi: "Keby si ma aj nútil, nebudem jesť z tvojho jedla. Ale ak chceš pripraviť zápalnú obetu, tak ju prines Pánovi!" Manue nevedel, že je to Pánov anjel. 17A Manue sa ešte opýtal Pánovho anjela: "Aké je tvoje meno? Chceli by sme si ťa uctiť, až sa vyplnia tvoje slová." 18Pánov anjel mu na to povedal: "Prečo sa pýtaš na moje meno? Ono je obdivuhodné."

19Tu vzal Manue kozľa a suchú obetu a obetoval to na skale Pánovi, ktorý robí obdivuhodné veci. Manue a jeho manželka sa prizerali. 20Keď totiž vystupoval plameň z oltára k nebu, Pánov anjel vystúpil v plameni oltára. Keď to videli Manue a jeho manželka, padli tvárou na zem. 21Potom sa už viac Pánov anjel nezjavil Manuovi ani jeho manželke. Teraz Manue spoznal, že to bol Pánov anjel. 22A Manue povedal svojej manželke: "Určite zomrieme, lebo sme videli Boha." 23Ale jeho manželka mu povedala: "Keby nás bol chcel Pán usmrtiť, nebol by prijal z našej ruky ani zápalnú, ani suchú obetu, ani by nám nebol toto všetko ukázal, ani by nám nebol niečo také oznámil."

24Keď manželka porodila syna, dala mu meno Samson. Chlapec rástol a Pán ho požehnával. 25Pánov duch začal v ňom pôsobiť v Machane-Dan medzi Saraou a Estaolom.